užívateľská príručka

 

WinREG OŠ

Individuálny register ošípaných na farme

 

verzia 3.0   marec 2008

 

 

 

 

 

   © Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

       Účelové plemenárske zariadenie

 

       Rosinská cesta 12

       010 08 Žilina

        

 

 

WinREG OŠ – individuálny register ošípaných

 

PS SR – Účelové plemenárske zariadenie Žilina predstavuje chovateľskej verejnosti softvérovú aplikáciu WinREG OŠ – individuálny register ošípaných.

 

WinREG OŠ je windows-softvérová aplikácia, ktorej predmetom je poskytnúť majiteľom a držiteľom  ošípaných efektívny nástroj pre zabezpečenie legislatívy týkajúcej sa označovania, evidencie a vedenia centrálnej evidencie ošípaných v elektronickej forme.

 

WinREG OŠ je koncipovaný tak, aby vyhovoval nasledovným legislatívnym požiadavkám:

 

·        Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 92/102 o identifikácii a registrácii zvierat

·        Zákon č. 488/02 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

·        Nariadenie  vlády SR č. 305/2003 Z.z. z 9.7.2003 o identifikácii a registrácii zvierat

·        Nariadenie vlády SR č. 280/2003 Z.z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými

 

WinREG OŠ je charakterizovaný nasledovnými softvérovými prostriedkami a hardvérovými požiadavkami:

 

 

WinREG OŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaná nasledovnými rámcovými možnosťami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WinREG OŠ  -  Ako začať

 

( súbor SetupMySQLfull )

 

Databázový systém MySQL je spoločný pre všetky windows-produkty PS SR (WinREG OŠ, WinREG HD, WinREG OV, wPlemservisOŠ, wPlemservisHD, wPlemservisOV) a teda, ak už je MySQL raz nainštalovaný na užívateľskom PC v súvislosti s inštaláciou iného produktu PS SR, MySQL sa už neinštaluje.

C:\SPUSR

( súbor SetupWinRERos )

 

Inštalácia vytvorí na pracovnej ploche spúšťaciu ikonu aplikácie (WinREGos).

 

Aplikácia je nainštalovaná v adresárovej štruktúre:

 

            C:\ Program Files \ SPUSR \WinREGos

 

 

Vysvieti sa oznam „Pripoj sa k databáze a vyber aktuálnu farmu !“

Vyberte možnosť OK.

V hlavnom menu aplikácie sa nastavte na ponuku „Výmena dát“ a v nej vyberte podponuku „Prvotná databáza“.

Vysvieti sa oznam „Chceš vytvoriť prvotnú databázu ?“

Vyberte možnosť ÁNO.

 

Týmto sa vytvorí prvotná databáza aplikácie, zostane vysvietené pracovné okno a to uzavriete stlačením klávesy napr. „medzerník“.

Vysvieti sa oznam „Úspešné vytvorenie prvotnej databázy !“

Vyberte možnosť OK.

 

Ponuka „Prvotná databáza“ sa aktivuje len pri počiatočnej inštalácii aplikácie. Predstavuje vytvorenie číselníkov, údajov o licenčných farmách.

Tieto údaje sú zakomponované v inštalačnom CD, čo značí, že inštalačné CD je vytvorené zvlášť pre každú konkrétnu farmu.

 

Z ponuky licenčných fariem vyberte požadovanú farmu, uzavrite okno „Licenčné farmy – aktuálna farma“.

V tzv. strome údajovej štruktúry sa zobrazí registračné číslo vybranej farmy a aplikácia je pripravená na prácu s vybranou farmou.

 

 

 

 

WinREG OŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaný nasledovným spôsobom ovládania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WinREG OŠ   Hlavné menu – popis ponúk

 

Ponuka: Databáza/ Pripojiť databázu

 

            Užívateľ je automaticky pripojený k databáze po spustení aplikácie

 

Ponuka: Databáza/ Záloha databázy

               Databáza/ Obnova databázy

 

Databáza je zálohovaná v adresárovej štruktúre:

C:\Program Files \SPUSR \WinREGos \PRAC \ZalohaDB \winregos_zal.sql

 

a užívateľovi sa vrele doporučuje urobiť zálohu databázy po každej zmene jej údajov (registra, hlásení, ustajnení ...)

 

Ponuka: Databáza/ Koniec

 

Ponuka: Farmy/ Zoznam fariem

               Farmy/ Aktuálna farma

 

Zobrazí sa strom údajovej štruktúry vybranej farmy s dátami registra, hlásení, premiestnení rozčlenenými podľa mesiacov, kedy boli vytvorené.

Pri prezeraní zoznamu fariem užívateľ použije tlačidlá navigátora v okne ponuky.

 

Posledné realizované hlásenie, Posledné realizované premiestnenia

Ponuka: Zobraziť/ Aktuálny register

               Zobraziť/ Posledné hlásenie

               Zobraziť/ Posledné premiestnenia

 

a riadiť sa možnosťami následných ponúknutých volieb

 

 Ponuka: Ustajnenia/ Aktualizácia

                Ustajnenia/ Zoznam ustajnení

 

Užívateľ sa riadi tlačidlami navigátora, ktorých význam sa zobrazí pri každom presunutí kurzora myši nad tlačidlo.

Pridať záznam  -  vytvoriť nové ustajnenie  (Enter – presun medzi položkami)

Zmazať záznam – vymazať ustajnenie z databázy

Prejsť do režimu opráv – oprava položiek konkrétneho ustajnenia

Obnoviť (znovunačítať) dáta – po ukončení režimu opráv

Podľa udalostí, Odsuny z farmy, Prísuny na farmu, Export ošípaných, Import ošípaných a vytlačiť report

Ponuka: Prehľady/ . . .

 

Užívateľ je následne vyzvaný k zadaniu sledovaného obdobia výberu

 

 

Ponuka: Nastavenia/ Číselníky

               Nastavenia/ Redukcia registra

               Nastavenia/ Zrušenie registra

 

V prípade redukcie registra užívateľ zadá mesiac-rok. Z databázy budú následne vymazané údaje registra a hlásení staršie ako zadaný mesiac včítane.

 

Ponuka: Výmena dát/ Prvotná databáza

 

Použije sa pri prvotnom inštalovaní aplikácie na vytvorenie počiatočnej databázy

 

Z dátového skladu sa pre CEHZ vytvárajú len dáta mesačného hlásenia.

Dáta realizovaných a zrušených premiestnení sa v dátovom sklade dajú len prezerať.

 

Pozn.

Dáta z realizovaných a zrušených premiestnení sa pre CEHZ vytvárajú v ponuke :

„Premiestnenia – Aktualizácia premiestnení“.

 

Podľa typu dát užívateľ zvolí časové obdobie, ktoré chce sledovať.

Ponuka: Výmena dát/ Dátový sklad

 

           

           

            Vytvorené dáta hlásenia sú umiestnené v adresárovej štruktúre:

 

            C:\ SPUSR \WinREGos \ Data_exp \ xxxxxx_dd.mm.rrrr_OSz.xml

           

           kde:  xxxxxx       – číslo farmy odosielateľa

                    dd.mm.rrrr  – dátum vytvorenia hlásenia      

 

 

 

 

Ponuka: Výmena dát/ Transformácia dát (Excel)

 

Ponuka: Pomoc/ Príručka aplikácie

                                      / O aplikácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WinREG OŠ   Strom údajovej štruktúry – popis ponúk

 

            Register

 

Kliknutím na heslo „Register“ je možné register aktualizovať (záložka Aktualizácia), alebo prezerať (záložka Prezeranie).

Kliknutím na jednotlivé mesiace (obdobie výskytu udalostí) je možné register prezerať, vytlačiť  (len udalosti zaznamenané za uvedený mesiac).

 

 

Uívateľ sa pri aktualizácii registra riadi tlačidlami navigátora:

 

            +    - pridanie nového záznamu do registra

              - vymazanie záznamu z registra

              - prejsť do režimu opráv

            V   - potvrdiť zmeny v registri a uložiť do databázy

            X    - zrušiť vykonané zmeny v danom zázname  registra

           

            - Nahlasovanie pohybov do registra:

 

Na začiatku zadávania nových pohybov do registra užívateľ prepne navigátor do  režimu  + - pridanie nového záznamu do registra (objaví sa prázdny zadávací formulár registra) a užívateľ nastaví kurzor na položku „Dátum udalosti“.

Ak sa v položke „Dátum udalosti“ objaví nejaký dátum už nahláseného pohybu, je nutné na navigátor (+) kliknúť ešte raz a znovu sa nastaviť na položku „Dátum udalosti“.

 

Užívateľ je pri zadávaní údajov automaticky presúvaný na tú-ktorú položku zadávacieho formulára registra (podľa typu udalosti). Po každom zadaní hodnoty (napísaním, alebo kliknutím na roletu ponuky a vybratím z voľby) užívateľ stlačí klávesu „Enter“ a tým je umožnený presun na ďalšiu položku.

 

Položka „Registračné číslo ošípaných“ je špecifická tým, že ponúka dve varianty naplnenia (výber voľby z rolety, alebo napísaním hodnoty ).

V rolete volieb sa zobrazia farmy, ktoré sú do databázy vložené ponukou: „Ustajnenia / Aktualizácia“ a v rolete je ponúkaný aj prázdny riadok.

 

Najskôr je užívateľovi ponúknutá roleta volieb. Ak sa v nej nachádza farma, ktorú chce vybrať, tak ju klikom vyberie a program ho posunie na ďalšiu položku formulára.

Ak sa v rolete nenachádza farma, ktorú chce vybrať, klikne v rolete na prázdny riadok a program sa posunie na zadávacie políčko uvedenej položky. Do neho užívateľ napíše číslo farmy (v prípade slovenskej farmy sa uvedie 5-miestny kód farmy a program automaticky doplní SK pred farmu, v prípade zahraničnej farmy sa uvedie celý názov farmy) a klávesou Enter ho program posunie na ďalšiu položku formulára.

 

Zadávané položky sú logicky kontrolované a pri zadaní nesprávnej-nelogickej hodnoty je užívateľ upozornený chybovým oznamom. Užívateľ reaguje potvrdením tohto oznamu a následne sa kurzor nastaví na položku   „počet ošípaných“.

Následne sa užívateľ postupným stláčaním klávesy „Enter“ dostane až na problémovú položku a znovu sa pokúsi zadať už správny údaj.

Správne vyplnenie všetkých položiek formulára je signalizované tak, že v navigátore sa automaticky zvýrazní  tlačidlo  +   - pridanie nového záznamu do registra.

 

Užívateľ má v tomto momente tieto možnosti:

-         nahlásiť ďalší pohyb do registra (kliknutím v navigátore na +):

objaví sa prázdny zadávací formulár registra) a užívateľ nastaví kurzor na        položku „Dátum udalosti“.

-         ukončiť nahlasovanie pohybov do registra (kliknutím v navigátore na V):

ukončí sa nahlasovanie ďalších pohybov do registra

-         zmazať práve nahlasovaný pohyb (kliknutím v navigátore na  X):

práve nahlasovaný pohyb nebude vložený do registra

 

 

 

- Vymazanie  pohybu z registra:

 

Užívateľ sa nastaví kurzorom na ten riadok (pohyb) v registri, ktorý chce z registra vymazať.

Následne klikne na tlačidlo navigátora:    - vymazanie záznamu z registra

Tým je pohyb z registra vymazaný a užívateľ je na túto skutočnosť upozornený oznamom.

 

- Oprava  pohybov v registri:

 

Užívateľ sa nastaví kurzorom na ten riadok (pohyb) v registri, ktorý chce opraviť.

Objaví sa opravovací formulár vybraného pohybu, v ktorom sú položky: dátum udalosti, kód udalosti “zašednuté” – tieto položky nie je umožnené opravovať. Takýto konfliktný pohyb sa musí z registra jedine zmazať.

 

Následne klikne na tlačidlo navigátora:    - prejsť do režimu opráv

 

Tým je pohyb v registri pripravený na opravu. Užívateľ opraví vybrané položky podľa logiky kódov udalostí a nakoniec klikne v navigátore na tlačidlo:

V   - potvrdiť zmeny v registri a uložiť do databázy

Kódy pohybov – 30,70,50,60 nie je možné opravovať. Tieto pohyby je možné len zrušiť podľa logiky realizácia/ zrušenie premiestnení.

 

Ponuka: Register/ Aktualizácia

 

Ponuka: Register/ Prezeranie

 

Ponuka: Register/ Obdobie-01.2006

 

 

 

 

            Opravy registra (ponuka–Register/prezeranie/opravy-obdobie) sú označené symbolmi:

 

            N  - opravovaný záznam v registri

            +   - pridaný záznam do registra s dátumom udalosti menším ako posledný záznam

-    - rušený záznam v registri

 

            Hlásenia

 

Kliknutím na heslo „Hlásenia“ je možné hlásenie vytvoriť, vytlačiť (záložka Aktualizácia), alebo prezerať (záložka Prezeranie).

Kliknutím na jednotlivé mesiace (obdobie vyhotovenia hlásenia) je možné hlásenie za uvedený mesiac prezerať, tlačiť.

 

Manuálne doplní počet prasníc (Doplnenie počtov) a dáta hlásenia (XML) odošle do dátového skladu (Dáta –sklad), kde sú pripravené na odoslanie do CEHZ. Užívateľ má možnosť vytvoriť tlačový report hlásenia v predpísanej forme (Tlač hlásenia).

Existuje možnosť zrušiť posledne vytvorené hlásenie – Zrušenie hlásenia

Ponuka: Hlásenia/ Aktualizácia

 

Ponuka: Hlásenia/ Prezeranie

 

Ponuka: Hlásenia/ Obdobie-02.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiestnenia

 

Kliknutím na heslo „Premiestnenia“ je možné premiestnenia-odsuny z farmy zrealizovať, zrealizované premiestnenia zrušiť, vytlačiť doklad o premiestnení-zrušení (záložka Aktualizácia), alebo prezerať (záložka Prezeranie).

Premiestnenia sú členené na obdobia (mesiace), za ktoré boli zaznamenané do registra podľa dátumu udalosti.

Informácie o odsunoch – prísunoch ošípaných sa do CEHZ hlásia prostredníctvom dokladov o premiestnení, alebo dátami (cez prístup farmára).

Do tejto kategórie patria udalosti:

-         odsun do kafilérie

-         odsun na bitúnok

-         odsun/predaj do iného chovu

 

Nahlásenie premiestnenia-odsunu - užívateľ pokračuje podľa ponúk submenu – Realizácia premiestnení.

 

·        Zrealizovanie

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie nahlásenia presunu do registra (dátum udalosti).

Program vyberie z registra všetky odsuny z farmy, ktorých dátum nahlásenia do registra spadá do zvoleného časového intervalu.

Odsuny sú zobrazené na obrazovke. Pohyb po jednotlivých odsunoch sa uskutoční pomocou tlačidiel navigátora v spodnej časti obrazovky.

Realizácia presunu spočíva v tom, že užívateľ sa pomocou navigátora nastaví na  požadovaný odsun.

Z ponuky sprostredkovateľov vyberie sprostredkovateľa presunu. Ak je odsun realizovaný bez sprostredkovateľa, v ponuke sprostredkovateľov sa užívateľ nastaví na koniec ponuky na tzv. prázdny riadok (bez sprostredkovateľa).

Kliknutím nahlási sprostredkovateľa.

Kurzor sa následne presunie do položky „-zrealizovaný“. Užívateľ zadá dátum realizácie odsunu v tvare dd.mm.yy a stlačí Enter. Následne kurzor myši nastaví na navigátor (tlačidlo V –potvrdiť zmeny a uložiť v databáze) a klikne na toto tlačidlo.

Tým je odsun zrealizovaný.

 

·       Výber/ tlač dokladov

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie zrealizovania odsunu (podľa položky “zrealizovaný”).

Jeden doklad (a jeho dátová prezentácia) predstavujú pohyby, ktoré majú spoločnú cieľovú farmu (farma-na) a sprostredkovateľa.

 

Užívateľ musí z ponuky zrealizovaných presunov vybrať jednotlivé presuny do takto definovaných spoločných dokladov (a tým pádom aj dát do CEHZ).

 

Urobí to nasledovne:

Navigátorom (myšou) sa nastaví na pohyb, ktorý chce mať v doklade.

Dvojklikom na položku “výber pre tlač dokladu/ data” vloží “1” do políčka položky a tým je pohyb vybraný do dokladu.

Opätovným dvojklikom je do políčka vložená “0” a pohyb nie je vybraný do dokladu.

Na chybné vybratie pohybu do dokladu je užívateľ upozornený oznamom.

Ak užívateľ týmto spôsobom vybral pohyby do dokladu, klikne na tlačidlo “Doklad” a tým si zobrazí vytvorený doklad zrealizovaných presunov.

 

·       Odoslanie dát

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie zrealizovania odsunu (podľa položky “zrealizovaný”).

Vytvorí sa súbor dát do CEHZ pre doklad z pohybov vybraných v predošlej ponuke.

Vytvorené dáta zrealizovaných premiestnení pre vytvorený doklad sú umiestnené     v adresárovej štruktúre:

 

            C:\ SPUSR \WinREGos \ Data_exp \ xxxxxx_dd.mm.rrrr_OSp.xml               

 

            kde:  xxxxxx       – číslo farmy odosielateľa

                     dd.mm.rrrr – dátum zrealizovania presunov      

 

 

Pozn.

Ak existujú pohyby, ktoré sa majú zrealizovať a také, ktoré nemajú spoločnú cieľovú farmu (farma-na) a sprostredkovateľa, v tom prípade sa musia ponuky “Výber/ tlač dokladov” a “Odoslanie dát” vykonať viac krát podľa potreby. Pozor však na prepísanie dátového súboru novším (ak majú presuny zhodný dátum zrealizovania, názov dátového súboru bude ten istý. Predchádzajúci súbor dát je preto nutné z adresára odpamätať).

 

·        Zrealizované

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie zrealizovania presunu (položka “ -zrealizovaný”).

 

Zobrazí na obrazovke prehľad zrealizovaných odsunov vzhľadom na zvolený dátum realizácie.

 

 

Zrušenie omylom nahláseného premiestnenia-odsunu - užívateľ pokračuje podľa ponúk submenu – Zrušenie zrealizovaných.

 

Užívateľ najskôr v registri zruší predmetný zrealizovaný odsun ošípaných a to ponukou „Register / Aktualizácia“ cez tlačidlo navigátora (  zmazať záznam).

 

·        Zrušenie

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie nahlásenia presunu do registra (dátum udalosti).

 

Program vyberie z registra všetky zrealizované odsuny z farmy, ktoré boli v registri zrušené (ale už boli zrealizované) a ktorých dátum nahlásenia do registra spadá do zvoleného časového intervalu.

Realizácia zrušenia zrealizovaného presunu spočíva v tom, že užívateľ sa pomocou navigátora nastaví na  požadovaný odsun.

Kurzor myši presunie do položky „ -zrušený“. Užívateľ zadá dátum zrušenia zrealizovaného odsunu v tvare dd.mm.yy a stlačí Enter.

Režim navigátora kliknutím nastaví na potvrdenie zmien (tlačidlo V potvrdiť zmeny a uložiť v databáze) a klikne na toto tlačidlo.

Tým je omylom zrealizovaný odsun zrušený.

 

·       Výber/ tlač dokladov

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie zrušenia odsunu (podľa položky “zrušený”).

Jeden doklad (a jeho dátová prezentácia) predstavujú pohyby, ktoré majú spoločnú cieľovú farmu (farma-na) a sprostredkovateľa.

 

Užívateľ musí z ponuky zrušených presunov vybrať jednotlivé presuny do takto definovaných spoločných dokladov (a tým pádom aj dát do CEHZ).

 

Urobí to nasledovne:

Navigátorom (myšou) sa nastaví na pohyb, ktorý chce mať v doklade.

Dvojklikom na položku “výber pre tlač dokladu/ data” vloží “1” do políčka položky a tým je pohyb vybraný do dokladu.

Opätovným dvojklikom je do políčka vložená “0” a pohyb nie je vybraný do dokladu.

Na chybné vybratie pohybu do dokladu je užívateľ upozornený oznamom.

 

Vytvorí tlačový report dokladu zrušeného premiestnenia v predpísanej forme a dáta premiestnenia sú v dátovom sklade.

 

·       Odoslanie dát

Užívateľ zadá dátum od-do. Tento dátum predstavuje tzv. obdobie zrušenia zrealizovaného odsunu (podľa položky “ zrušený”).

Vytvorí sa súbor dát do CEHZ pre doklad z pohybov vybraných v predošlej ponuke.

Vytvorené dáta zrušených už zrealizovaných premiestnení pre vytvorený doklad sú umiestnené     v adresárovej štruktúre:

 

            C:\ SPUSR \WinREGos \ Data_exp \ xxxxxx_dd.mm.rrrr_OSpz.xml             

 

            kde:  xxxxxx       – číslo farmy odosielateľa

                     dd.mm.rrrr – dátum zrušenia presunov      

 

Pozn.

Ak existujú pohyby, ktoré sa majú zrealizovať a také, ktoré nemajú spoločnú cieľovú farmu (farma-na) a sprostredkovateľa, v tom prípade sa musia ponuky “Výber/ tlač dokladov” a “Odoslanie dát” vykonať viac krát podľa potreby. Pozor však na prepísanie dátového súboru novším (ak majú presuny zhodný dátum zrealizovania, názov dátového súboru bude ten istý. Predchádzajúci súbor dát je preto nutné z adresára odpamätať).

 

·        Zrušené

Užívateľ zadá dátum od-do .Tento dátum predstavuje tzv. obdobie zrušenia už zrealizovaných odsunov.

Zobrazí na obrazovke prehľad zrušených už zrealizovaných odsunov vzhľadom na zvolený dátum zrušenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívateľ má širokú škálu možností prezerania premiestnení ošípaných podľa rôznych kritérií časových (obdobie zaznamenania do registra) aj charakteru ustajnení ošípaných.