Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

Starohájska 29,  852 27 Bratislava

 

Účelové plemenárske zariadenie v Žiline

 


 

Individuálny register oviec a kôz na farme

WinRegOv/WinRegKo

 

 

Príručka pre užívateľov programu na vedenie individuálneho registra oviec a kôz na farme

 

 

 

 

August 2007

Vážení užívatelia!

 

            Predkladáme Vám užívateľskú príručku k programu na vedenie individuálneho registra oviec a kôz na farme WinRegOv/WinregKo. Je určená pre koncových užívateľov programu, ktorým sa pomôže zorientovať v tejto aplikácii, popis jej funkcií, nástrojov a spôsob práce.

           

            Hlavnou úlohou aplikácie je umožniť chovateľom viesť evidenciu oviec a kôz v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

           

            WinRegOv /WinregKo je koncipovaný tak, aby vyhovoval všetkým súčasným  legislatívnym požiadavkám:

 

·        Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

·        Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR 371/2007 o identifikácii a registrácii oviec a kôz

 

            WinRegOv/WinregKo je charakterizovaný nasledujúcimi softvérovými prostriedkami a hardvérovými požiadavkami:

 

 

 

 

 

            WinRegOv/WinregKo ponúka užívateľovi tieto možnosti:

 

 

 

 

           

 

            WinRegOv/WinregKo ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaný nasledovným spôsobom ovládania:

 

Ovládanie aplikácie spočíva v aktivácii vhodných ponúk (položiek) z hlavného menu, alebo tzv. stromu údajovej štruktúry vybranej farmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Popis programu

 

            Po spustení programu WinRegOv/WinregKo cez ikonu  na pracovnej ploche počítača sa objaví nasledujúce okno:

 

Obr.1

 

                Vo vrchnom riadku obrazovky sa nachádza názov programu a tlačidlá slúžiace na uloženie -  minimalizovanie programu na lištu počítača  , zväčšenie/zmenšenie obrazovky a ukončenie programu  .

            Pod ním je

 -  hlavné menu programu= prístup k najdôležitejším funkciám ,

 

,

 

 

 - nástrojová lišta = rýchly prístup k najčastejšie využívaným funkciám

 - informatívny riadok obsahuje názov aktuálnej farmy, na ktorej práve pracujeme

 - pracovná časť tvorená stromom údajovej štruktúry (fariem a zvierat) a listami so záložkami a filtrami.

Obr.2

 

 - stavový riadok = informácie o počte zvierat na aktuálnej farme a verzii programu. .

 

 

1.1  Nástrojová lišta

 

            Slúži na rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám programu. Funkcia sa vyvolá jednoduchým klikom myši na ikonu nástrojovej lišty. Pri podržaní kurzora na ikone sa formou tzv. bublinkovej nápovedy zobrazí názov ponúkanej funkcie.

 

 

  Nový prísun

  Oprava/prezeranie prísunov

  Nový odsun

  Oprava/prezeranie odsunov 

   Hlásenie zmien

   Doklad k premiestneniu

   Koniec                 

 
   

       Obr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Hlavné menu

 

            Umožňuje prístup ku všetkým funkciám programu WinRegOv/WinregKo. Skladá sa zo šiestich hlavných položiek (Obr.1) s príslušnými ponukami, ktoré budú popísané v nasledujúcich podkapitolách. Hlavné položky menu ako aj ich ponuky sa otvárajú kliknutím ľavého tlačidla myši na vybranú funkciu.

 

1.3  Súbor

 

            Ponuka slúži na prácu s databázovým súborom programu, jeho archiváciu, obnovu a ukončenie. Zálohovanie a obnova databázy sú samostatne popísané v príslušnej kapitole.

                                                                             

      

       

        Obr.4

1.3.1        Aktualizácia fariem Slovenska

 

            Ponuka sa využíva na obnovu = aktualizáciu fariem Slovenska z CEHZ. Po vyžiadaní si nového súboru Farmy Slovenska od príslušného konzulenta KÚ oviec (v blízkej dobe bude daný súbor k dispozícii aj na internete )sa tento súbor prehrá do adresára C:/ SPUSR/WinRegOV/ZálohaDB/.  Stlačením položky Aktualizácia - Fariem Slovenska  v dialógovom okne potvrdíme ponuku Áno.

 

Obr. 12

a program sa nastaví na súbor farmy. Vtedy odklikneme tlačidlo Otvoriťa pokračujeme podľa pokynov na obrazovke.

Obr. 13

            Po úspešnej aktualizácii sa WinReg zavrie, databáza fariem vymení a po opätovnom spustení už pracuje s novým súborom fariem SR.

 

 

1.3.2        Aktualizácia číselníkov

 

            Ponuka sa využíva na obnovu =aktualizáciu číselníkov v prípade, ak vznikne potreba ich zmeniť. Po vyžiadaní si nového súboru Ciselniky.sql od príslušného konzulenta KÚ oviec (v blízkej dobe bude daný súbor k dispozícii aj na internete )sa tento súbor prehrá do adresára C:/ SPUSR/WinRegOV/ZálohaDB/.  Stlačením položky Aktualizácia – Číselníkov v dialógovom okne potvrdíme ponuku Áno.

 

 

 

Obr. 12

a program sa nastaví na súbor číselníkov. Vtedy odklikneme tlačidlo Otvoriťa pokračujeme podľa pokynov na obrazovke.

 

Obr. 13

 

            Po úspešnej aktualizácii sa WinReg zavrie, tabuľky číselníkov sa vymenia a po opätovnom spustení už pracuje s novými číselníkmi.

 

 

1.4  Farmy

 

1.4.1        Výber farmy

 

            V tejto ponuke si užívateľ zo zoznamu licenčných fariem kliknutím ľavého tlačidla myši vyberá aktuálnu farmu (na ktorej chce zaznamenávať údaje). Formulár je rozdelený na dve časti, vo vrchnej sa pomocou rolety  zobrazí zoznam licenčných fariem, z ktorých si vyberieme aktuálnu ( klik = zmodrie) a v spodnej sa automaticky zobrazia jej detaily. Tie je možné vo formulári upravovať podľa skutočného stavu.           

Obr. 5

            Detaily farmy rovnakým spôsobom opravíme aj v druhej položke menu farmy – Moje farmy.           

Po zaznamenaní zmenených údajov sa zmeny uložia klikom na zeleno označené tlačidlo. Identifikácia z tohto formulára sa používa pri vytváraní dokladov do CEHZ a tlačových zostáv (hlavičky hlásení, Individuálny register...).

 ! Identifikačné údaje farmy zmenené v tomto programe je potrebné súčasne zaslať aj na CEHZ na tlačive Registrácia zmien v chove! Po výbere aktuálnej farmy a eventuálnych zmenách formulár zatvorte červeným krížikom a zvolená farma sa načíta na hlavnú obrazovku. (obr.6).

            Výber farmy a rovnaké úpravy je možné rýchlejšie vykonávať cez strom údajovej štruktúry (ďalej len strom) na ľavej strane obrazovky postupným rozbaľovaním jeho položiek Farmy → konkrétna farma

           

a po kliku na požadovanú farmu sa nasledovne zmení obrazovka

Obr.6

            Na pravej strane obrazovky sa zobrazili 4 záložky, ktorých pracovné listy otvárame klikom na vybranú záložku.

1. Základné údaje: list obsahuje rovnaký formulár ako vyššie popísaná položka menu „Výber farmy“ .

2. Zvieratá: všetky údaje o živých zvieratách na farme evidované v registri zvierat. V tejto ponuke sa na pravej strane vytvorí filtračné okno, kde pomocou myši označením (zelenou bodkou alebo priamo vypísaním roku narodenia + ENTER) zadáme kritériá pre výber zvierat.

 

Obr. 7

Stlačením tlačidla Vytvor výstup sa vytvorí tlačová zostava vybraných zvierat.

Jednotlivé filtre sa dajú vzájomne kombinovať a využívať podľa želania užívateľa.

Obr. 8

 

3. Pohyby: databáza všetkých pohybov ( prísunov a odsunov), ktoré sa udiali na farme a sú zaznamenané v CEHZ. V pravom filtračnom okne sa dajú nadefinovať kritériá na vytvorenie vlastných prehľadov a stlačením tlačidla Vytvor výstup sa vytvorí tlačová zostava vybraných zvierat.

 - podľa typu pohybuoznačením myšou  - zelená bodka

 - podľa dátumu pohybuvypísaním dátumov od – do alebo ich vyhľadaním v pomocnom kalendári   a začiarknutím okienka Filter zapnutý/vypnutý myšou.

 - podľa udalosti (kódu, čísla farmy alebo štátu pri importe/exporte) – zadefinovaním a zapnutím vybraných filtrov.

4. Individuálny register: vytvorenie prehľadu individuálneho registra na aktuálnej farme. Vo filtračnom okne si užívateľ môže prehľad zoradiť podľa zvoleného kritéria (ušného čísla, dátumu udalosti, dátumu zápisu) a po vytvorení výstupu má k dispozícii predpísaný zošit INDIVIDUÁLNY REGISTER OVIEC A KÔZ NA FARME.

 
 


 

 

Obr. 9

 

            V strome sa po načítaní aktuálnej farmy zobrazí zoznam všetkých živých zvierat.

 - ikona samec 

 

 - ikona samica

 
         Obr. 10

Po kliknutí na konkrétne zviera sa vyvolajú na obrazovke 2 záložky:

1. Základné údaje: o zvierati evidované v centrálnej databáze CEHZ. Formulár je určený iba na prezeranie, tu zobrazené dáta nie je možné meniť.

2. Pohyby: prehľad pohybov pre konkrétne zviera evidovaných na aktuálnej farme.

 

1.4.2        Farmy SR

 

Stlačením funkcie vyvoláme tabuľku všetkých fariem evidovaných na CEHZ. V pravej časti obrazovky sa nachádza filtračné okno, kde si užívateľ môže vyhľadať konkrétnu farmu podľa čísla resp. názvu (stačí zadať časť čísla/názvu). Tiež si môže tabuľku fariem zotriediť vzostupne podľa čísla farmy alebo abecedne podľa názvu farmy aj podniku.

 

.Obr.11

           

 

 

 

1.5  Pohyby

 

1.5.1        Prísun  

 

            Položka hlavného menu pohyby umožňuje užívateľovi zaznamenanie všetkých zmien na farme podľa zásad CEHZ. Pohyby sú delené na prísun a odsun , kde sa ešte špecifikuje či ide o pohyb nový, alebo zmenu už zaznamenanej udalosti. Rovnaké úkony je možné vykonávať aj pomocou tlačidiel rýchleho prístupu na nástrojovej lište (obr.3).

1.5.1.1  Nový prísun

 

Obr. 14

Táto funkcia programu sa používa pri zaznamenávaní všetkých typov prísunov zvierat na aktuálnu farmu. Formulár (obr. 14) sa skladá z dvoch hlavných častí – Detaily prísunu – zaznamenanie typu, dátumu a miesta udalosti (farmy resp. štátu odkiaľ sa zviera prisúva). Položky sa jednoducho ovládajú pomocou výberu zo zoznamu  alebo .

Po zadaní typu udalosti program automaticky sprístupní alebo zneprístupní niektoré položky obrazovky. Napr. číslo farmy sa bude dať zadať len pri prísune od registrovaného držiteľa. Štát prísunu sa dohľadáva iba pri importovaných jedincoch – štáty sú zoradené podľa medzinárodných kódov krajín uvádzaných aj na ušných značkách (pr.: po stlačení kláves NL sa priradí štát importu Holandsko).

Druhou časťou formulára sú základné údaje o zvierati - Zviera . Slúži na identifikáciu konkrétneho zvieraťa, na ktoré sa nahlasovaný pohyb vzťahuje. Pre potreby užívateľa sa môžu vyplniť aj stĺpce ľavé a pravé ucho (neslúžia pre potreby CEHZ). U prečíslovaných zvierat (importov z krajín mimo EU) je nutné nahlásiť aj pôvodnú ušnú značku.

Pri narodení zvieraťa počítač automaticky nastaví dátum narodenia zhodný s dátumom prísunu a pohlavie podľa kódu udalosti. Taktiež pri importe zvieraťa automaticky doplní kód štátu na ušnej značke podľa krajiny importu. Ostatné údaje vo formulári sa vypisujú nepovinne pre potrebu chovateľa.

Pri nahlásení pohybov na zvieratá, ktoré sa už nachádzajú v registri zvierat (tzn. už niekedy boli na farme zaevidované) sa po zadaní ušného čísla ostatné identifikačné údaje doplnia automaticky.

Správne vyplnený formulár Nový prísun odsúhlasíme tlačidlom  a nahlásená zmena sa zapíše do databázy. Po tomto kroku môžeme zapisovať ďalší pohyb. Program automaticky vygeneruje ušné číslo nasledujúce v číselnom rade, samozrejme s možnosťou jeho zmeny. Po nahlásení  a uložení posledného prísunu formulár opustíme tlačidlom . Správnosť vykonaných operácií si skontrolujeme v spodnej časti obrazovky Nový prísun – Zobrazenie prísunov.

 

1.5.1.2 Oprava/prezeranie prísunu

 

Obr. 15

 

            Formulár umožňujúci zmeny už nahlásených pohybov. Skladá sa z rovnakých častí a je rovnako ovládaný ako formulár Nový prísun. Rozdielna je spodná časť zapísaných prísunov. Obsahuje zoznam všetkých uskutočnených prísunov v databáze aktuálnej farmy, ktorý si užívateľ pomocou posuvníkov môže prehliadať a vybrať kliknutím pohyb pre opravu. Zjednodušený výber je možný pomocou ponuky Vyhľadaj zviera podľa ušného čísla. Po zadaní ušnej značky a kliku na tlačidlo  sa modrou farbou vyznačí riadok s pohybom na hľadaného jedinca. Následne sa udalosť zobrazí na celej obrazovke.

Ponuka nedovolí:

V týchto prípadoch je možné  iba celý chybný pohyb vymazať tlačidlom  a cez ponuku Nový prísun nahlásiť správne zrušenú udalosť.

Priame opravy sa dajú vykonávať v časti formulára Zviera, kde je možnosť zmeny všetkých identifikačných údajov s výnimkou pohlavia pri pohyboch viazaných na pohlavie (narodenie, import, oprava pohlavia, embryotransfer), tam je potrebné udalosť zrušiť a nahlásiť pod novým kódom s novým pohlavím.

            Udalosti opravované pred vytvorením hlásenia do CEHZ sú opravené a správne zapísané do hlásenia zmien pre CEHZ. Ak už program hlásenie vygeneroval, upozorňuje na túto skutočnosť červenou výstrahou vo vrchnej časti formulára. Udalosť napriek tomu opraviť umožní a v dialógovom okne si vyžiada potvrdenie tejto akcie.

 Keď chovateľ síce hlásenie v programe vytvoril, ale ešte neodoslal do centrálnej evidencie, stačí ho vytvoriť opätovne správne a odoslať. Pri odoslanom a spracovanom hlásení treba všetky zmeny hlásiť v súlade so zásadami vedenia CEHZ (pomocou opravných kódov).

1.5.2 Odsun  

 

1.5.2.1 Nový odsun

 

Obr. 16

 

            Umožňuje vykonávanie všetkých typov odsunov zvierat podľa zásad vedenia CEHZ. Po kliknutí na položku Odsun → Nové odsuny v menu Pohyby alebo na príslušnú ikonu na nástrojovej lište vyvoláme formulár pre nový odsun (obr. 16). Skladá sa zo štyroch častí

 - Zvieratá na farme

 - Výber zvierat

 - Zoznam zvierat na odsun

 - Udalosť.

            Zvieratá na farme: je zoznamom všetkých živých zvierat prítomných na aktuálnej farme, ktoré je možné odsunúť. Konkrétneho jedinca vyberieme pomocou myši (vyznačí sa modrou farbou) a posuvníkov, alebo priamo zadaním ušného čísla v časti Vyhľadaj zviera.

            Výber zvierat: umožňuje vyberať odsúvané jedince jednotlivo pomocou tlačidla  (rovnako jedno zviera pridáme aj dvojklikom myšou naň v časti Zvieratá na farme).Všetky zvieratá na aktuálnej farme premiestnime do zoznamu na odsun tlačidlom .

 

Číselnú radu = ušné čísla nasledujúce za sebou v intervale od – do zadaním prvého a posledného čísla rady a kódu štátu. Pri zaškrtnutí políčka Automatický prísun môžete do číselnej rady dať čísla jahniat (jatočné), ktoré ešte nie sú prisunuté pohybom narodenie. Po potvrdení odsunu sa automaticky vygeneruje pohyb narodenie pre tieto jahňatá.

 

 
 

 

 

 

 

 

Výberom ročníku narodenia odsúvame skupinu zvierat narodených v konkrétnom roku (zadávame buď celý rok napr. 2006 alebo posledné dve miesta roku napr. 06).

 

 
 

Vybrané zvieratá sa presunú do časti formulára

            Zoznam zvierat na odsun: ktorý môžeme upravovať odoberaním zvierat jednotlivo tlačidlom  alebo dvojklikom naň. Všetky zvieratá zo zoznamu vrátime do časti zvieratá na farme tlačidlom .

Zvieratá vybrané do zoznamu zvierat na odsun sa musia odsúvať rovnakým kódom udalosti, na rovnakú farmu (štát) a s rovnakým dátumom odsunu.

            Po výbere zvierat a kontrole zoznamu pre odsun prejdeme do spodnej časti formulára

            Udalosť: kde z ponuky vyberieme príslušný kód udalosti, miesto a dátum odsunu. Odsun sa uskutoční po kliku na tlačidlo . Zmeny sa zapíšu do hlásenia zmien alebo dokladu o premiestnení.

 

1.5.2.2 Oprava/prezeranie odsunu

 

Obr.17

 

            Formulár umožňuje dodatočne opravovať chyby v už zaevidovaných odsunoch. Skladá sa z troch častí Detaily odsunu, Odsuny a filtračnej časti pre jednoduchší výber opravovaných položiek (usporiadať podľa, vyhľadaj, filter podľa dátumu odsunu). Pomocou filtrov si usporiadame zoznam vykonaných odsunov na aktuálnej farme podľa užívateľom vybraného kritéria ( ušného čísla, dátumu odsunu resp. dátumu zápisu udalosti do programu) vzostupne. Taktiež môžeme vyhľadať pohyb pre konkrétne zviera podľa ušného čísla alebo skupinu zvierat odsunutých v časovom intervale (po zvolení dátumov od – do treba kliknutím filter zapnúť ). Vybrané pohyby sa nám zobrazia v časti Odsuny, odkiaľ si vyberieme odsun, ktorý chceme zmeniť. Naň klikneme myšou a načíta sa do časti Detaily odsunu. Tu môžme opravovať. Kód udalosti meníme zrušením celého pohybu tlačidlom a jeho opätovným nahodením vo formulári Nový odsun. Ostatné detaily editujeme v tomto formulári ich priamou zmenou a ukladáme tlačidlom .

            Pri oprave udalostí až po vytvorení dokladov do CEHZ platí upozornenie popísané na konci kapitoly Oprava/prezeranie prísunu (1.5.1.2).

           

           

1.6 Hlásenia do CEHZ

 

            Funkcie pod touto položkou hlavného menu vytvárajú štandardné doklady pre nahlásenie zmien a presunov do CEHZ v elektronickej forme. Vytvorené hlásenia si užívateľ môže prezerať a odosielať v tlačovej aj elektronickej forme (e-mail, on-line prístup). Vytváranie obidvoch dokladov je možné aj pomocou stlačenia zobrazených ikon na nástrojovej lište rýchleho prístupu.

 

1.6.1 Hlásenie zmien

 

            Po kliknutí na túto položku menu alebo príslušnú ikonu na nástrojovej lište sa na obrazovke ukáže okno, pomocou ktorého zadávame parametre požadovaného hlásenia. Okno sa skladá z troch častí. Vo vrchnej časti obrazovky je umiestnená informácia o poslednom vytvorenom hlásení. V ľavej časti obrazovky je zoznam pohybov, ktoré budú uvedené vo vytvorenom hlásení po nastavení kritérií v pravej – filtračnej časti obrazovky.

Obr. 18

            Nastavenie typu hlásenia: slúži užívateľovi na výber vlastných kritérií pre vytvorenie hlásenia zmien

 - podľa dátumu zápisu udalosti do programu alebo

 - výber pohybov s rovnakým kódom a dátumom udalosti.

Výber kritéria sa uskutoční kliknutím ľavým tlačidlom myši do požadovaného guľatého políčka, ktoré sa sfarbí na zeleno. Pri výbere prvej možnosti podľa dátumu zápisu udalosti sa v ďalšej časti určí časový interval požadovaného hlásenia

 - od posledného hlásenia doteraz – pri bezchybnom kontinuálnom posielaní hlásení do CEHZ zabezpečí spracovanie všetkých nahlásených pohybov.

 - zopakovanie posledného hlásenia – pri opravách ešte neodoslaného hlásenia sa v opakovanom hlásení premietnu zmeny urobené pomocou funkcií oprava prísunu/odsunu (kapitola 1.5.1.2, 1.5.2.2 ).

 - hlásenie od – do – do hlásenia zahrnie pohyby zapísané do programu v zadanom časovom úseku.

            Pri druhej možnosti vytvorenia hlásenia podľa kódu a dátumu udalosti si tieto položky užívateľ vyberá zo zoznamu kódov a zadaním konkrétneho dátumu.

            Tu popísané filtre sú striedavo prístupné podľa výberu typu hlásenia (tzn. kritériá môžeme zadávať iba v tmavšej = aktívnej časti, ktorá sa vzťahuje ku vybranej možnosti).

            Po nastavení parametrov hlásenia toto odsúhlasíme kliknutím na tlačidlo .

            V časti formulára Výstup užívateľ volí formu  vytvorenia odsúhlaseného hlásenia z možností

                         - zostava – doklad pripravený pre tlač

                         - elektronická forma – vytvorenie .XML súboru pre priame spracovanie v CEHZ. Najvýhodnejšia aj prednastavená (zeleno zaškrtnuté políčka, vyznačujú sa klikom ľavého tlačidla myši) možnosť je vytvorenie hlásenia v obidvoch formách. Vytvoria sa stlačením tlačidla .

 Ako prvé sa zobrazí okno informujúce o vytvorení dokladu v tlačovej forme (Output Options), kde stlačíme OK a zobrazí sa hotový doklad. Vytlačíme ho klikom na ikonu tlačiarne . Po vytlačení dokladu zostavu zavrieme  a program nás v zobrazenom dialógovom okne upozorní na vytvorenie elektronického hlásenia do CEHZ , ktoré je uložené v adresári

C:SPUSR/WinRegOV/Vystup súbor H číslo farmy dátum hlásenia­_KO_.xml , odkiaľ ho užívateľ môže odoslať on-line alebo elektronickou poštou ( cehz@spusr.sk ).

 

(Program v tomto adresári vytvára iba jedno hlásenie, ktoré sa nasledujúcim prepíše, preto je vhodné vytvorené hlásenia ešte kopírovať – archivovať na užívateľom zvolené vlastné miesto).

            Pred ukončením tvorby hlásenia si ho program ešte odsúhlasí a po potvrdení, že hlásenie (výstup) je v poriadku (klikom na možnosť Áno) považuje hlásenie za vytvorené. Formulár opustíme tlačidlom .

 

1.6.2 Doklad o premiestňovaní

 

Obr. 19

 

            Funkcia vytvára ďalší z dokladov pre CEHZ Doklad o premiestňovaní oviec a kôz. Členenie aj ovládanie formulára je rovnaké ako pri tvorbe hlásenia zmien (kapitola 1.6.1). V pravej časti zobrazenie zvolených pohybov a v ľavej výber kritérií pre vytvorenie dokladu. Tu zadáme dátum premiestnenia,  číslo farmy kde zvieratá odsúvame (samozrejme zhodné s farmou, ktorú sme zadali pri nahlásení odsunu) – názov farmy sa z databázy načíta automaticky, jej IČO a požadované údaje o sprostredkovateľovi. Pri rušení premiestnenia sa po zaevidovaní zrušenia omylom nahláseného odsunu registrovanému držiteľovi cez formulár Nový prísun užívateľ myšou na doklade začiarkne rušenie premiestnenia .

Údaje potvrdíme stlačením tlačidla , čím sa zobrazia v pravej časti obrazovky. Potom rovnako ako pri predošlom hlásení vytvoríme tlačovú a/alebo elektronickú formu dokladu. Elektronicky vytvorený súbor sa tiež ukladá v adresári C:SPUSR/WinRegOV/Vystup súbor P čísla fariem presunu dátum hlásenia­_KO_.xml , odkiaľ ho užívateľ môže odoslať on-line cez aplikáciu Prístup farmára alebo elektronickou poštou ( cehz@spusr.sk ) a skopírovať na archívne médium.

 

 

1.7 Zobraziť

 

Položka hlavného menu umožňujúca prezeranie a tvorbu tlačových zostáv Individuálny register, Prehľady pohybov a Prehľady zvierat, ktoré sú prístupné aj cez strom údajovej štruktúry a podrobne popísané v kapitole 1.4.1.

Číselníky tvorí zoznam kódov udalostí, štátov, plemien a podielov krvi podľa zásad vedenia CEHZ a používaných v tomto programe. Medzi jednotlivými číselníkmi sa pohybujeme klikom ľavým tlačidlom myši na požadovanú záložku, vo vybranom číselníku sa orientujeme, myšou, pomocou posuvníkov alebo tlačidlami so symbolom šípok.

 

 

1.8 Pomoc

 

            Pod položkou sa nachádza tento manuál pre prácu s programom v elektronickej podobe a základné informácie o aplikácii.

 

 

 

 

2. Tlač

 

            Viacero formulárov v programe WinRegOv /WinRegKo umožňuje následnú tvorbu tlačových zostáv a prehľadov ( - zvieratá, pohyby, individuálny register, doklady pre CEHZ). Program vytvorené výstupy umožní užívateľovi vytlačiť alebo uložiť v nasledujúcej podobe.

            Po zadaní kritérií pre vytvorenie zostavy sa stlačí tlačidlo  . Zobrazí sa dialógové okno nastavení (Nastavenia = Output Options), kde je zobrazená aktuálna tlačiareň užívateľa a možnosti práce so zostavou.

Obr. 20

1/ priama tlač zostavy  - vyznačením(klikom) políčka Printer + OK

2/ prezeranie a tlač zostavy – vyznačením políčka Preview + OK – predvolená možnosť, vytvorí sa náhľad tlače (printer preview), ktorý môžeme pomocou funkcií menu alebo ikon na nástrojovej lište upravovať a tlačiť.

 - otvorenie inej zostavy

 - uloženie zostavy, odporúčaný je formát PDF (Adobe Acrobat), najmä pre možnosti ďalšej práce s dokumentom

 – premenovanie a uloženie na disk (napr. sekcie Moje dokumenty), CD...

- možnosť tlače výberu strán pri viacstranových dokumentoch, úprava rozmerov a orientácie tlače.

 - tlač zostavy

 - prezeranie prvej, predchádzajúcej, nasledujúcej a poslednej strany pri viacstranových dokumentoch

 - číslo zobrazenej strany z celkového počtu strán

 - zväčšenie alebo zmenšenie náhľadu

 - zobrazenie náhľadu na šírku, výšku

 - percentuálne zväčšenie /zmenšenie náhľadu

 - koniec náhľadu.

3/ uloženie zostavy v inom formáte – vyznačením políčka File + výberom formátu z ponuky, viď odsek 2/ možnosť uloženie zostavy.

 

3. Archivácia databázy

 

            Ako prevenciu pred stratou zapísaných údajov v programe WinRegOK slúži možnosť zálohy a obnovy databázy. Položky sú prístupné cez hlavné menu – Súbor a ovládajú sa jednoduchým klikaním ľavým tlačidlom myši.

 

3.1 Záloha databázy

 

            Po kliknutí na položku záloha databázy sa zobrazí dialógové okno, kde si zvolíme možnosť áno.

Zobrazí sa ďalšie okno s voľbou uloženia databázy programu – kde zvolíme do modrého riadku „názov súboru“ buď predvolený názov winregov_zal alebo vlastný názov pre našu zálohu a stlačíme tlačidlo uložiť.

Obr.21

Dialógové okno nás informuje o práci programu pri vytváraní zálohy a pracujeme podľa jeho pokynov. Po stlačení tlačidla OK

záloha databázy bola vytvorená a podľa potreby si ju môžeme aj prekopírovať na záložné médium (CD, iný adresár, USB kľúč...).

 

 

 

3.2 Obnova databázy

 

            Položku spustíme v prípade potreby obnovy databázy (strata dát, porucha počítača...) z hlavného menu Súbor, Obnova databázy, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.

 

 

Vyberieme možnosť áno a program otvorí automaticky cestu SPUSR:/WinRegOV/zálohaDB, kde si navolíme súbor s našou poslednou zálohou databázy  a klikneme na tlačidlo otvoriť.

Obr.22

            Program spustí výmenu databázy zo zálohy a podľa jeho pokynov pokračujeme stlačením OK. Program sa automaticky zatvorí a po opätovnom otvorení sa načíta s vymenenou databázou.

 

4. Licencia programu.

 

            Licencia programu je po nainštalovaní platná jeden rok. Po uplynutí dĺžky trvania licencie sa nám zobrazí informácia o skončení platnosti licencie a aplikácia sa nedá spustiť.

 

Pre predĺženie licencie na ďalšie obdobie kontaktujte príslušného plemenárskeho pracovníka (kontakty www.pssr.sk) vášho regiónu.

 

 

5. Kontakty

 

e-mail: kuhz@pssr.sk

url:       www.pssr.sk