užívateľská príručka

 

wPlemservis OŠ

Zootechnické riadenie farmy ošípaných

 

verzia 3.0   marec 2008

 

 

 

 

 

   © Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

       Účelové plemenárske zariadenie

 

       Rosinská cesta 12

       010 08 Žilina

        

 

 

wPlemservis OŠ – zootechnické riadenie farmy ošípaných

 

PS SR – Účelové plemenárske zariadenie Žilina predstavuje chovateľskej verejnosti softvérovú aplikáciu wPlemservis OŠ – zootechnické riadenie farmy ošípaných.

 

wPlemservis OŠ je windows-softvérová aplikácia, ktorej predmetom je poskytnúť majiteľom a držiteľom  ošípaných efektívny nástroj pre zabezpečenie sledovania a vyhodnocovania zootechnických ukazovateľov, sledovanie a zlepšovanie plemenných hodnôt sledovaných znakov chovu ošípaných.

 

wPlemservisOŠ je koncipovaný tak, aby vyhovoval nasledovným legislatívnym požiadavkám:

 

·        Zákon č. 194/98 Z.z. o plemenitbe a šlachtení hospodárskych zvierat

·        Zásady automatizovaného spracovania dát z chovu ošípaných (PS SR)

 

wPlemservisOŠ je charakterizovaný nasledovnými softvérovými prostriedkami a hardvérovými požiadavkami:

 

 

wPlemservis OŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaná nasledovnými rámcovými možnosťami:

 

 

 

wPlemservis OŠ  -  Ako začať

 

( súbor SetupMySQLfull )

 

Databázový systém MySQL je spoločný pre všetky windows-produkty ŠPÚ SR (WinREG OŠ, WinREG HD, WinREG OV, wPlemservisOŠ, wPlemservisHD, wPlemservisOV) a teda, ak už je MySQL raz nainštalovaný na užívateľskom PC v súvislosti s inštaláciou iného produktu ŠPÚ SR, MySQL sa už neinštaluje.

C:\SPUSR

( súbor SetupWPlemservisOS )

 

Inštalácia vytvorí na pracovnej ploche spúšťaciu ikonu aplikácie (wPlemservis OŠ).

 

            Aplikácia je nainštalovaná v adresárovej štruktúre:

 

            C:\ Program Files \ SPUSR \WplemsOS

 

 

V hlavnom menu aplikácie sa nastavte na ponuku „Výmena dát“ a v nej vyberte podponuku „Dáta z databázy PS“.

Vysvieti sa oznam „Chceš vytvoriť databázu ?“

Vyberte možnosť ÁNO.

 

Týmto sa vytvorí databáza aplikácie, zostane vysvietené pracovné okno a to uzavriete stlačením klávesy napr. „medzerník“.

Vysvieti sa oznam „Úspešné vytvorenie databázy !“

Vyberte možnosť OK.

 

Pozn.

Touto ponukou sa aktualizuje databáza dátami z centrálnej databázy PS SR. Ak aplikáciu používa pracovník RS PS SR, táto aktualizácia sa robí každý mesiac.

Dáta z PS – ÚPZ Žilina (pigserv.sql) musia byť nakopírované v:

 

C:\ SPUSR \ WplemsOS \ DB_IMP \ pigserv.sql

 

 

Podľa propozícií okna „Farmy-aktualizácia fariem“ uveďte postupne všetky farmy, ktoré sa budú na danom PC spracovávať.

Do položky „v KÚ“ uveďte „1“, ak chcete pre daný chov zasielať dáta do centrálnej databázy. V opačnom prípade uveďte „0“.

Medzi položkami sa presúvajte klávesou Enter.

Riaďte sa tlačidlami navigátora v spodnej časti okna.

 

Pozn.

Ponuka „Farmy-aktualizácia fariem“ sa aktivuje len pri počiatočnej inštalácii aplikácie. Predstavuje vytvorenie údajov o licenčných farmách.

Pracovník RS ŠPÚ musí uviesť všetky farmy daného spracovávaného RS PS SR s tým, že sekcie „Zootechnické parametre“ a „Ustajnenia ošípaných“ sa nemusia uviesť. Aplikácia si doplní sama implicitné údaje.

Údaje o farmách sa nepremažú pri následnej mesačnej aktualizácii databázy ponukou „Dáta z databázy PS“.

 

Z ponuky licenčných fariem vyberte požadovanú farmu, uzavrite okno „Farmy – aktuálna farma“.

V stavovom riadku (dolná časť obrazovky) sa objaví názov vybranej farmy.

 

 

V tzv. strome údajovej štruktúry sa zobrazí registračné číslo vybranej farmy s názvom vybraného modulu a aplikácia je pripravená na prácu s vybranou farmou a modulom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wPlemservis OŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaný nasledovným spôsobom ovládania:

Následne užívateľ zvolí požadovaný modul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wPlemservis OŠ   Hlavné menu – popis ponúk

 

Ponuka: Databáza/ Pripojiť databázu

 

            Užívateľ je automaticky pripojený k databáze po spustení aplikácie

 

Ponuka: Databáza/ Záloha databázy

               Databáza/ Obnova databázy

 

Databáza je zálohovaná v adresárovej štruktúre:

C:\Program Files \SPUSR \WplemsOs \PRAC \ZalohaDB \pigservis_zal.sql

 

a užívateľovi sa vrele doporučuje urobiť zálohu databázy po každej zmene jej údajov (hlásenie anamnéz ...)

 

Ponuka: Databáza/ Koniec

 

Ponuka: Farmy/ Aktualizácia fariem

               Farmy/ Zoznam fariem

               Farmy/ Aktuálna farma

 

Pri prezeraní zoznamu fariem užívateľ použije tlačidlá navigátora v okne ponuky.

Názov vybranej aktuálnej farmy sa zobrazí v stavovom riadku okna aplikácie.

 

Ponuka: Moduly/ Ošípané na farme

               Moduly/ Operatíva cez vrhový lístok

               Moduly/ Operatíva cez ustajnenia

               Moduly/ Bonitácie ošípaných

               Moduly/ Meranie vlastnej úžitkovosti

 

Zvolený modul sa zobrazí v jeho dátovej charakteristike v strome údajovej štruktúry.

 

Ošípané na farme

Prezerací modul všetkých tých kategórií ošípaných chovaných na vybranej farme a aktívnych kancov z ISK.

Operatíva cez vrhový lístok

Aktualizačný modul, ktorý slúži na aktualizáciu databázy dátami pripustenia, oprasenia, odstavu, selekcie potomstva do KÚ.

Je na užívateľovi, ktorým ošípaným aké anamnézy musí nahlásiť do databázy.

Dáta podliehajú formálnym a logickým kontrolám.

 

 

 

Operatíva cez ustajnenia

Aktualizačný modul, ktorý slúži na aktualizáciu databázy takým spôsobom, že užívateľ je riadený aplikáciou ktorým ošípaným aké anamnézy musí nahlásiť.

Takisto je užívateľ vyzvaný k presunom ošípaných do aktuálnych ustajnení na základe výskytu sledovaných zootechnických udalostí

Bonitácie ošípaných

Užívateľ má možnosť vytvárať všetky potrebné podklady na bonitáciu ošípaných vo vybranej farme.

Meranie vlastnej úžitkovosti

Užívateľ má možnosť spracovať dávky z merania VÚ, odkontrolovať ich a zaslať na spracovanie na ŠPÚ SR - ÚPZ Žilina.

 

 Ponuka: Zvieratá/ Nahlásenie prasnice

                Zvieratá/ Oprava údajov prasnice

                Zvieratá/ Zrušenie prasnice

                            Zvieratá/ Katalógy na NT prasničiek

           

Užívateľ sa riadi tlačidlami navigátora, ktorých význam sa zobrazí pri každom presunutí kurzora myši nad tlačidlo.

 

Pridať záznam  -  vytvoriť nové ustajnenie  (Enter – presun medzi položkami)

Zmazať záznam – vymazať ustajnenie z databázy

Prejsť do režimu opráv – oprava položiek konkrétneho ustajnenia

Potvrdiť zmeny a uložiť do databáze – po ukončení režimu opráv

 

Pred začatím opráv úajov je nutné navigátor prepnúť do režimu (▲ Prejsť do režimu opráv).

Po ukončení opráv údajov stlačte tlačidlo navigátora (V Potvrdiť zmeny a uložiť do databázy).

 

Katalógy na NT prasničiek

Užívateľ sa riadi nasledovnou ponukou:

Plemenársky register farmy – z ponuky (v rámci vybranej farmy) vyberie poľn. podnik

Zobraz aktuálny katalóg – na obrazovke sa zobrazí prehľad prasničiek na nákupný trh z vybraného poľn. podniku. Aktivovaním tlačidla „Zostava“ sa dá vytlačiť katalóg na nákupný trh

Spracuj aktuálny katalóg – na obrazovke sa zobrazí prehľad prasničiek na nákupný trh a užívateľ má možnosť predaným prasničkám prideliť novú identifikáciu (podnik, okres, závod, chov, ev. číslo).

Pred touto akciou je nutné navigátor prepnúť do režimu (▲ Prejsť do režimu opráv).

Po ukončení opráv-nahlasovaní novej identifikácie) stlačte tlačidlo navigátora (V Potvrdiť zmeny a uložiť do databázy).

Aktivovaním tlačidla „Vytvor dáta“ sa do dátového skladu uložia zaraďovacie dáta pre novo-identifikované prasničky do KÚ.

           

 

Možnosť vyhľadania konkrétnej ošípanej existuje aj vložením jej identifikácie do zadávacieho miesta pod stromom údajovej štruktúry a kliknutím na tlačidlo „Hľadaj“.

Do zadávacieho miesta sa dá vložiť (pomocou Ctrl-V) aj identifikácia ošípanej vloženej do schránky (pomocou Ctrl-C) a prevzatej z ľubovoľného pracovného okna aplikácie.

Takisto existuje možnosť vytvárať „rýchle prehľady“ z databázy vhodnou voľbou zadávacích podmienok podľa predlohy okna aplikácie

Ponuka: Pohľady/ Hľadať /Prasnicu

                                           /Kanca

                                           /Potomstvo

               Pohľady/ Rýchle výbery

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchle výbery

 

Užívateľ sa riadi ponukami daných vybraných záložiek.

Zadefinuje si výberovú podmienku zo zvolených súborov (kance, prasnice ...), výsledok výberu sa zobrazí na obrazovke a je možné ho vytlačiť na tlačiarni.

Pozn. Dátum sa zadáva v tvare: RRRR-MM-DD.

 

Danú výberovú podmienku je možné uložiť pod zadaným-zvoleným pomenovaním (záložka „Uloženie“) a v záložke „Akcie“ je možné túto uloženú výberovú podmienku kedykoľvek vyvolať, alebo aj z ponuky podmienok vymazať.

 

 

Ponuka: Nastavenia/ Plemenitba

               Nastavenia/ Línie kancov

               Nastavenia/ Inseminační technici

               Nastavenia/ Veterinárne úkony

               Nastavenia/ Číselníky ...

 

Inseminační technici súvisia s nahlasovaním pripustenia (výber s ponuky technikov) a aplikácia si automaticky do zoznamu technikov doplní možnosť 99-prirodzená plemenitba.

Veterinárne úkony súvisia s modulom „Operatíva cez ustajnenia“ a zoznam je potrebný pre evidenciu a sledovanie vakcinácie ošípaných.

 

Elektronická komunikácia s centrálnou databázou KÚ-ošípané je zabezpečená vytváraním dát (XML), s možnosťou ich prípadného spätného vytvorenia.

Kance, výsledky SVJH kancov, prasnice sú taktiež transportovateľné do prostredia Excel .

Ponuka: Výmena dát/ Dáta z databázy ŠPÚ

                           Výmena dát/ Katalóg na NT

                Výmena dát/ Dátový sklad

                Výmena dát/ Transformácia dát (Excel)

 

 

Dáta z databázy PS

 

Touto ponukou sa aktualizuje databáza dátami z centrálnej databázy KÚ-Oš z PS SR – ÚPZ Žilina. Ak aplikáciu používa pracovník RS ŠPÚ, táto aktualizácia sa robí každý mesiac.

Dáta z PS – ÚPZ Žilina (pigserv.sql) musia byť nakopírované v:

 

C:\ SPUSR \ WplemsOS \ DB_IMP \ pigserv.sql

 

Katalóg na NT

 

Touto ponukou sa aktualizuje príslušná tabuľka databázy dátami z centrálnej databázy KÚ-Oš z PS SR – ÚPZ Žilina. Dáta sa týkajú len údajov potrebných na vytvorenie katalógu na NT prasničiek.

Táto aktualizácia sa vykonáva každý  týždeň po spracovaní agendy „Vlastná úžitkovosť“.

 

Dáta z PS – ÚPZ Žilina (pigKatNT.sql) musia byť nakopírované v:

 

C:\ SPUSR \ WplemsOS \ DB_IMP \ pigKatNT.sql

 

Dátový sklad

 

Aplikácia ukladá užívateľom vytvorené dáta KÚ-oš do dátového skladu. Dáta sa tu môžu prezerať, rušiť a zasielať do centrálnej databázy KÚ-oš.

Podľa typu dát užívateľ zvolí časové obdobie, ktoré chce sledovať.

Dáta sú v dátovom sklade uložené spolu za všetky prevádzkované farmy a je k nim automaticky doložený dátum vytvorenia dát (dokladu).

Dáta sa v sklade priebežne ukladajú (hromadia) a užívateľ ich može postupne zrušiť podľa dátumu vyhotovenia a typu dát.

 

           

           

Dáta sa pripravia na odoslanie do centrálnej databázy tak, že najskôr užívateľ zadá obdobie vytvorenia dát.

Program vyhľadá podľa zadaného obdobia všetky vytvorené dáta v dátovom sklade, bez ohľadu na vybranú aktuálnu farmu (berie všetky farmy), v pomocnom okne informuje užívateľa aké typy dát vybral a vytvorí .zip tvar dátových súborov.

 

Vo vysvietenom pracovnom okne je zobrazený priebeh tvorby výsledného dátového súboru KUOS_UPZ.zip. Užívateľ je vyzvaný stlačiť ľubovoľnú klávesu, napr. „medzerník“.

Užívateľ je ešte informovaný o tom, kde je výsledný dátový súbor umiestnený.

 

            Vytvorené dáta sú v .zip tvare umiestnené v adresárovej štruktúre:

 

            C:\ SPUSR \WplemsOS \ Data_exp \ Kuos_upz.zip

 

                                                          

 

 

Ponuka: Pomoc/ Príručka aplikácie

                          / O aplikácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wPlemservis OŠ   Strom údajovej štruktúry – popis ponúk modulov

 

            modul - Ošípané na farme

 

V strome údajovej štruktúry sa zobrazí ponuka všetkých kategórií ošípaných chovaných na vybranej farme a aktívnych kancov z ISK spolu s individuálnymi ošípanými farmy.

V ponúknutej stromovej štruktúre  kancov sa ale nachádzajú len vlastné kance farmy.

 

Zoznam je možno vytlačiť ako report.

Identifikácia ošípanej v zozname sa dá uložiť do schránky (Ctrl-C) a preniesť do zadávacieho miesta pod stromom údajovej štruktúry (Ctrl-V). Stlačením tlačidla „Hľadaj“ sa zobrazí prezeracie okno detailného popisu ošípanej.

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

Následným kliknutím na konkrétnu ošípanú sa v pracovnom okne zobrazí detailný popis charakteristík zvolenej ošípanej.

 

Charakteristiky ošípanej sú rozdelené do nasledovných záložiek:

 

-         karta ošípanej              základné údaje o ošípanej

-         status                          stav (zoot. akcia posledná a očakávaná, ustajnenie)

-         rodokmeň                   rodokmeňové informácie

-         úžitkovosť                   celoživotná úžitkovosť ošípanej

-         veterinárne úkony        nahlásenie vakcinácie

-         pohyby                        celoživotný výskyt zoot. akcií ošípanej

 

kde záložky „status“ a „veterinárne úkony“ súvisia s modulom „Operatíva cez ustajnenia“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            modul – Operatíva cez vrhový lístok

 

            V strome údajovej štruktúry sa zobrazí ponuka možností pre aktualizáciu databázy a následne tvorbu dát do centrálnej databázy.

Ponuka možností je nasledovná:

-         Nahlásenie pripustenia      dáta Oš-33

-         Nahlásenie vrhu                 dáta Oš-22/23                           

-         Selekcia potomstva            potomstvo /R5051

 

Kliknutím na ľubovoľné z uvedených hesiel ponuky sa v pracovnom okne zobrazia záložky:

-         Vstup dát                            vstup údajov, formálna a logická kontrola údajov

-         Aktualizácia                       aktualizácia databázy, dáta do dátového skladu

 

Vstupné dáta sa týkajú ošípaných vybranej aktuálnej farmy. Užívateľ zadá len koncové 2-miestne číslo chovu a ostatné časti plemenárskeho identifikačného kľúča ošípanej program doplní z parametrov vybranej farmy.

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov

-         Kontrola dávky vstupných údajov

-         Opis chybných záznamov dávky

 

 

Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov

 

Na začiatku sa program „pýta“ užívateľa, či chce zrušiť vytvorenú dávku (v prípade, ak nejaká dávka existuje).

To znamená, že užívateľ môže dávku dát vytvárať dlhší čas (viacnásobné vypnutie/zapnutie počítača).

 

Vytváranie dávky dát:

Užívateľ prepne navigátor do režimu  (+  pridať záznam).

Presunie kurzor do okna -prasnica a kliknutím sprístupní režim vstupu údajov.

Zaznamená číslo prasnice a stlač Enter (presun do okna -chov).

Takýmto spôsobom uvedie všetky potrebné údaje. Dátum sa vkladá v nasledovnom tvare (napr. 28.8.07).

Do okna -počet RE buď užívateľ uvedie počet reinseminácii a stlačí Enter, alebo neuvedie nič (program doplní 0) a stlačí Enter.

Ak užívateľ chce zaznamenať ďalší doklad (pripustenie), stlačí v navigátore (+ pridať záznam).

Program vytvorí prázdne miesta na vstup ďalšieho dokladu a užívateľ sa kliknutím nastaví na prázdne okno –prasnica a pokračuje známym spôsobom.

Ak užívateľ nechce zaznamenať ďalší doklad (pripustenie), stlačí v navigátore (V potvrdiť zmeny a uložiť do databáze).

 

Ak chce užívateľ zmazať rozpracovaný riadok, stlačí v navigátore ( X zrušiť zmeny) a celý rozpracovaný riadok sa zmaže.

Ak chce užívateľ zmazať už zaznamenaný riadok, kliknutím sa naň nastaví a stlačí v navigátore ( zmazať záznam). Tým sa celý riadok zmaže.

 

Kontrola dávky vstupných údajov

 

Program vykoná formálnu a logickú kontrolu dávky.

Výsledok kontroly oznámi nasledovne:

 

Dávka je bez chybných záznamov !       - užívateľ pokračuje záložkou „Aktualizácia“

Dávka obsahuje chybné záznamy !        - kliknutím (OK) sa objavia chybové oznamy 

                                                                  a ďalší postup je nasledovný:

 

Užívateľ má možnosť vytlačiť report z chybových oznamov ponukou:

„Opis chybných záznamov dávky“

 

Oprava dávky dát:

Užívateľ sa nastaví na ponuku „Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov“.

Na oznam: Chceš zrušiť vytvorenú dávku ?  - odpoveď „Nie“.

 

Dávka je zobrazená v pracovnej ploche a užívateľ musí opraviť chybné údaje v inkriminovaných riadkoch, prípadne celé riadky z dávky vymazať ( zmazať záznam).

Pri oprave údaja v riadku režim navigátora sa nastaví na (prejsť do režimu opráv), kliknutím sa užívateľ nastaví na opravovaný údaj, uvedie jeho správnu hodnotu, stlačí Enter a stlačí v navigátore  (potvrdiť zmeny a uložiť do databáze).

Týmto spôsobom sa opravia všetky chybné záznamy.

Užívateľ opäť skontroluje opravenú dávku ponukou:

„Kontrola dávky vstupných údajov“

 

a tento spôsob opakuje až dovtedy, kým výsledok kontroly znie:

Dávka je bez chybných záznamov !

 

Tým je dávka schopná korektne aktualizovať databázu. Ak by sa užívateľ pokúšal aktualizovať databázu chybnou, alebo neskontrolovanou dávkou, program aktualizáciu neumožní.

   

Opis chybných záznamov dávky

 

Užívateľ má možnosť vytlačiť report z chybových oznamov.

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Aktualizácia databázy

-         Opis vstupných údajov dávky

 

Aktualizácia databázy

 

Korektná aktualizácia databázy je prezentovaná oznamom:

Databáza je aktualizovaná dávkou – pripúšťanie !

Týmto úkonom je databáza korektne aktualizovaná a z použitej dávky dát program vytvorí dáta-doklady Oš-33 a umiestni ich do dátového skladu s aktuálnym dátumom vytvorenia.

 

Nasleduje oznam:

Zrušiť použitú dávku – doporučené ?

 

Doporučuje sa užívateľovi, aby zrušil už použitú dávku dát. Ak to neurobí, program ho o to bude žiadať, keď bude vytvárať novú dávku ponukou:

„Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov“

 

Opis vstupných údajov dávky

 

Užívateľ má možnosť vytvoriť report dokladov z dávky dát. Program žiada užívateľa o zadanie dátumu aktualizácie databázy (ponúkne aktuálny dátum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov

-         Kontrola dávky vstupných údajov

-         Opis chybných záznamov dávky

 

Program predpokladá vstup údajov kompletného uzavretého vrhu.

 

 

 

Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov

 

Na začiatku sa program „pýta“ užívateľa, či chce zrušiť vytvorenú dávku (v prípade, ak nejaká dávka existuje).

To znamená, že užívateľ môže dávku dát vytvárať dlhší čas (viacnásobné vypnutie/zapnutie počítača).

 

Vytváranie dávky dát:

Užívateľ prepne navigátor do režimu  (+ pridať záznam).

Presunie kurzor do okna -prasnica a kliknutím sprístupní režim vstupu údajov.

Zaznamená číslo prasnice a stlač Enter (presun do okna -chov).

Takýmto spôsobom uvedie všetky potrebné údaje. Dátum sa vkladá v nasledovnom tvare (napr. 28.8.07).

Do okna –Hmot. vrhu užívateľ uvedie hmotnosť vrhu (desatiny sú oddelené des. čiarkou) a stlačí Enter.

Ak užívateľ chce zaznamenať ďalší doklad (pripustenie), stlačí v navigátore (+ pridať záznam).

Program vytvorí prázdne miesta na vstup ďalšieho dokladu a užívateľ sa kliknutím nastaví na prázdne okno –prasnica a pokračuje známym spôsobom.

Ak užívateľ nechce zaznamenať ďalší doklad (pripustenie), stlačí v navigátore (V potvrdiť zmeny a uložiť do databáze).

 

Ak chce užívateľ zmazať rozpracovaný riadok, stlačí v navigátore ( X zrušiť zmeny) a celý rozpracovaný riadok sa zmaže.

Ak chce užívateľ zmazať už zaznamenaný riadok, kliknutím sa naň nastaví a stlačí v navigátore ( zmazať záznam). Tým sa celý riadok zmaže.

 

Kontrola dávky vstupných údajov

 

Program vykoná formálnu a logickú kontrolu dávky.

Výsledok kontroly oznámi nasledovne:

 

Dávka je bez chybných záznamov !       - užívateľ pokračuje záložkou „Aktualizácia“

Dávka obsahuje chybné záznamy !        - kliknutím (OK) sa objavia chybové oznamy 

                                                                  a ďalší postup je nasledovný:

 

Užívateľ má možnosť vytlačiť report z chybových oznamov ponukou:

„Opis chybných záznamov dávky“

 

Oprava dávky dát:

Užívateľ sa nastaví na ponuku „Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov“.

Na oznam: Chceš zrušiť vytvorenú dávku ?  - odpoveď „Nie“.

 

Dávka je zobrazená v pracovnej ploche a užívateľ musí opraviť chybné údaje v inkriminovaných riadkoch, prípadne celé riadky z dávky vymazať ( zmazať záznam).

Pri oprave údaja v riadku režim navigátora sa nastaví na (prejsť do režimu opráv), kliknutím sa užívateľ nastaví na opravovaný údaj, uvedie jeho správnu hodnotu, stlačí Enter a stlačí v navigátore  (V potvrdiť zmeny a uložiť do databáze).

Týmto spôsobom sa opravia všetky chybné záznamy.

 

Užívateľ opäť skontroluje opravenú dávku ponukou:

„Kontrola dávky vstupných údajov“

 

a tento spôsob opakuje až dovtedy, kým výsledok kontroly znie:

Dávka je bez chybných záznamov !

 

Tým je dávka schopná korektne aktualizovať databázu. Ak by sa užívateľ pokúšal aktualizovať databázu chybnou, alebo neskontrolovanou dávkou, program aktualizáciu neumožní.

 

Opis chybných záznamov dávky

 

Užívateľ má možnosť vytlačiť report z chybových oznamov.

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Aktualizácia databázy

-         Opis vstupných údajov dávky

 

Aktualizácia databázy

 

Korektná aktualizácia databázy je prezentovaná oznamom:

Databáza je aktualizovaná dávkou – oprasenia !

Týmto úkonom je databáza korektne aktualizovaná a z použitej dávky dát program vytvorí dáta-doklady Oš-22/ 23 a umiestni ich do dátového skladu s aktuálnym dátumom vytvorenia.

 

Nasleduje oznam:

Zrušiť použitú dávku – doporučené ?

 

Doporučuje sa užívateľovi, aby zrušil už použitú dávku dát. Ak to neurobí, program ho o to bude žiadať, keď bude vytvárať novú dávku ponukou:

„Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov“

 

Opis vstupných údajov dávky

 

Užívateľ má možnosť vytvoriť report dokladov z dávky dát. Program žiada užívateľa o zadanie dátumu aktualizácie databázy (ponúkne aktuálny dátum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov

-         Kontrola dávky

 

 

Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov

 

Na začiatku sa program „pýta“ užívateľa, či chce zrušiť vytvorenú dávku (v prípade, ak nejaká dávka existuje).

To znamená, že užívateľ môže dávku dát vytvárať dlhší čas (viacnásobné vypnutie/zapnutie počítača).

 

Vytváranie dávky dát:

Aktivovaním tejto ponuky program zobrazí všetky odstavené prasnice (ktoré majú odstav ako posledne uvedenú  zoot. akciu).

Užívateľ sa nastaví na ľubovoľnú prasnicu a na pravej strane (v aktualizačnom okne) sa zobrazí daný vrh prasnice s predznačeným miestom na doplnenie žiadaných údajov tých prasiatok, ktoré majú byť vybrané do KÚ.

 

Je nutné uviesť:

-         ušné číslo   2-miesta pri tetovaných, 5-miest pri farebných plemenách

-         kategóriu    3-prasnička, 6-kanček     

-         cecky          počet ceckov

Užívateľ prepne navigátor do režimu  (prejsť do režimu opráv),

Presunie kurzor do okna –Ušné číslo, zadá údaj, stlačí Enter a program sa presunie do okna -Ktg.

Zaznamená kategóriu a stlačí Enter (presun do okna –Cecky / Vyr).

Opäť zadá údaj, stlačí Enter a program sa presunie späť do okna –Prasnica.

Užívateľ presunie kurzor do okna –Ušné číslo nasledujúceho riadku a pokračuje známym spôsobom.

Takýmto spôsobom uvedie všetky potrebné údaje tým prasiatkám z vrhu, ktoré chce určiť do KÚ.

Vstup dát ukončí tým, že stlačí v navigátore  (V potvrdiť zmeny a uložiť do databáze).

 

Kontrola dávky

 

Program vykoná  logickú kontrolu dávky.

Výsledok kontroly oznámi nasledovne:

 

Dávka potomstva na selekciu je bez chýb !                               - užívateľ pokračuje 

                                                                                                      Aktualizáciou

Dávka obsahuje duplicitné záznamy !                                        - užívateľ opraví dávku:

 

Oprava dávky dát:

Užívateľ sa nastaví na ponuku „Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov“.

Na oznam: Chceš zrušiť vytvorenú dávku ?  - odpoveď „Nie“.

 

Dávka je zobrazená v pracovnej ploche a užívateľ musí odstrániť duplicitné ušné čísla.

Pri oprave duplicitného ušného čísla režim navigátora sa nastaví na (prejsť do režimu opráv), kliknutím sa užívateľ nastaví na duplicitné ušné číslo, uvedie jeho správnu hodnotu, stlačí Enter a stlačí v navigátore  (V potvrdiť zmeny a uložiť do databáze).

Ak chce niektoré ušné číslo zrušiť, urobí to tak, že do ušného čísla napíše 0000000, pričom môže ignorovať varovné oznamy programu.

Takisto v problematickom riadku uvedie 0-ly do položky Ktg a Cecky / Vyr.

Nakoniec stlačí v navigátore  (V potvrdiť zmeny a uložiť do do databáze).

Týmto spôsobom sa opravia všetky chybné záznamy.

 

Užívateľ opäť skontroluje opravenú dávku ponukou:

„Kontrola dávky“

 

a tento spôsob opakuje až dovtedy, kým výsledok kontroly znie:

Dávka potomstva na selekciu je bez chýb !

 

Tým je dávka schopná korektne aktualizovať databázu. Ak by sa užívateľ pokúšal aktualizovať databázu chybnou, alebo neskontrolovanou dávkou, program aktualizáciu neumožní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Aktualizácia databázy

-         Opis vstupných údajov dávky

 

Aktualizácia databázy

 

Korektná aktualizácia databázy je prezentovaná oznamom:

Databáza je aktualizovaná dávkou – selektované potomstvo !

Týmto úkonom je databáza korektne aktualizovaná a z použitej dávky dát program vytvorí dáta-doklady „potomstvo“ a umiestni ich do dátového skladu s aktuálnym dátumom vytvorenia.

 

Nasleduje oznam:

Zrušiť použitú dávku – doporučené ?

 

Doporučuje sa užívateľovi, aby zrušil už použitú dávku dát. Ak to neurobí, program ho o to bude žiadať, keď bude vytvárať novú dávku ponukou:

„Vytvorenie / oprava dávky vstupných údajov“

 

Opis vstupných údajov dávky

 

Užívateľ má možnosť vytvoriť report dokladov z dávky dát. Program žiada užívateľa o zadanie dátumu aktualizácie databázy (ponúkne aktuálny dátum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modul – Operatíva cez ustajnenia

 

V strome údajovej štruktúry sa zobrazí ponuka štruktúry ustajnení vybranej farmy spolu s ošípanými ustajnenými v daných ustajneniach.

Kliknutím na ustajnenie sa užívateľovi ponúkne možnosť sledovať, čo sa deje s ošípanými v danom ustajnení a program užívateľovi signalizuje aké zoot. akcie sa musia s tou-ktorou ošípanou vykonať a kde ju následne presunúť.

 

Kliknutím na symbol (+) pred ustajnením  sa uvedené ustajnenie ošípaných rozvinie do zoznamu jednotlivých ošípaných v danom ustajnení.

Následným kliknutím na konkrétnu ošípanú sa v pracovnom okne zobrazí detailný popis charakteristík zvolenej ošípanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            modul – Bonitácie ošípaných

 

            V strome údajovej štruktúry sa zobrazí ponuka možností pre vytvorenie podkladov na bonitáciu ošípaných vybranej farmy

Ponuka možností je nasledovná:

-         Bonitácia prasníc     

-         Bonitácia kancov                             

 

 

 

·        Bonitácia prasníc

 

Užívateľ  vyberie chov aktuálnej farmy (z ponuky chovov farmy), ktorý chce bonitovať. Ponuka bonitácie spočíva z  prípravy bonitácie a zhodnotenia bonitácie.

 

príprave bonitácie sa stádo musí zatriediť podľa generácie (genofond) do nasledujúcich kategórií:

 

Nucleus

Plemenné jadro

Plemenná skupina

 

a prípadne vyradiť predmetné prasnice. Nasleduje tlač bonitačného katalógu.

 

 

 

Zatriedenie stáda / vyradenie

 

Stádo sa zatriedi do uvedených kategórií (nucleus, plemenné jadro, plemenná skupina) tak, že užívateľ sa nastaví na predmetnú prasnicu ,navigátor  prepne do (prejsť do režimu opráv), z ponuky kategórií kliknutím vyberie požadovanú kategóriu a stlačí Enter.

 

Vyradenie prasnice sa urobí podobne s tým, že do položky „vyradená“ uvedie dátum vyradenia prasnice, stlačí Enter  a z ponuky dôvodov vyradenia vyberie požadovaný a opäť stlačí Enter.

 

Vyraďovaním prasníc a ich zatrieďovaním do kategórií sa negenerujú dáta na spracovanie na ÚPZ Žilina.

 

Ak užívateľ pred bonitáciou požaduje nahlásiť prasnici chýbajúcu anamnézu (oprasenie, odstav, pripustenie), urobí to modulom : „Operatíva cez vrhový lístok“ a prípadné zmeny v anamnézach ponukou: „Zvieratá / Oprava údajov prasnice“.

 

            V tomto prípade  sa generujú dáta na spracovanie na ÚPZ Žilina.

 

 

 

Bonitačný katalóg

 

Tlač bonitačného katalógu je koncipovaná vodorovnou orientáciou a tlač je umožnená len vtedy, ak sú všetky prasnice správne zatriedené v uvedených kategóriách.

zhodnotení bonitácie sa stádo musí opäť pretriediť v závislosti na výsledkoch bonitácie podľa generácie (genofond) do nasledujúcich kategórií:

 

Nucleus

Plemenné jadro

Plemenná skupina

 

a prípadne vyradiť predmetné prasnice. Nasleduje tlač pobonitačného prehľadu chovu.

 

·        Bonitácia kancov

 

Bonitácia kancov prebieha vo všetkých chovoch farmy a do katalógu vyberá vlastných kancov aktuálnej farmy.

 

Vvyradenie kancov

 

Vyradenie kanca sa urobí tak, že do položky „vyradený“ sa uvedie dátum vyradenia kanca, stlačí sa Enter  a z ponuky dôvodov vyradenia vyberie požadovaný a opäť stlačí Enter.

Vyraďovaním kancov sa negenerujú dáta na spracovanie na ÚPZ Žilina.

 

Bonitačný katalóg

 

Tlač bonitačného katalógu je koncipovaná vodorovnou orientáciou.

 

modul – Meranie vlastnej úžitkovosti

 

            V strome údajovej štruktúry sa zobrazí ponuka možností pre spracovanie jednotlivých dávok merania vlastnej úžitkovosti, ich kontroly s náväznosťou na centrálnu databázu a odoslanie skompletovaného merania na spracovanie do centrálnej databázy.

Keďže dávka môže byť tvorená meraniami z viacerých fariem (súčasne), tak úvodná požiadavka na výber aktuálnej farmy je v tomto prípade len informatívna a slúži len na zobrazenie stromu ponuky daného modulu a na spracovanie dát dávky nemá vplyv.

 

Ponuka možností je nasledovná:

-         Spracovanie merania

-         Export dát

 

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Prevod nameraných dát

-         Kontrola nameraných dát - dávka

-         Kontrola nameraných dát - databáza

-         Konverzia dát do dokladu

 

 

 

 

 

 

Prevod nameraných dát ...

 

zrušenie predošlého merania !!!

 

Meranie je tvorené jednotlivými dávkami postupne kontrolovanými a prihrávanými k meraniu.

Na oznam „Zrušiť posledné vytvorené meranie ?“ užívateľ odpovie „Áno“ pred nahrávaním prvej dávky merania v opačnom prípade odpovie „Nie“.

 

            prevod dávky

 

            Program predpokladá, že dávka (pigta50.txt) je uložená v adresári:

            C:\ SPUSR \ WPlemsOs \ vstupig \ pigta50.txt

 

Program dávku pretransformuje do databázy a podá užívateľovi informačný oznam o tejto činnosti. Dávka môže byť tvorená meraniami z viacerých fariem (súčasne).

 

Kontrola nameraných dát – dávka ...

 

kontrola duplicít údajov / dávka

 

Program skontroluje dávku, či nie sú v samotnej dávke uvedené duplicitné identifikačné údaje meraného jedinca.

Ak existujú duplicity, program vypíše príslušný oznam a nájdené duplicity zobrazí v pracovnom okne.

 

            rušenie duplicít údajov

 

Program zobrazí nájdené duplicity v pracovnom okne a predpokladá, že užívateľ ich odstráni pomocou navigátora v režime ( zmazať záznam).

 

Kontrola nameraných dát – databáza ...

 

kontrola duplicít údajov / dávka – databáza

 

Program skontroluje dávku v náväznosti na databázu, či nie sú v samotnej dávke uvedené také jedince, ktoré sa už nachádzajú v databáze (už sú merané).

Ak existujú takéto jedince, program vypíše príslušný oznam a nájdené jedince z dávky zobrazí v pracovnom okne.

 

            rušenie duplicít údajov

 

Program zobrazí nájdené duplicity (už merané jedince) v pracovnom okne a predpokladá, že užívateľ ich odstráni pomocou navigátora v režime ( zmazať záznam).

 

 

 

 

 

Konverzia dát do dokladu ...

 

spárovanie dávky s databázou

 

Program v tejto ponuke korektnú dávku spáruje s databázou tzn, že jedincom v dávke doplní z databázy nasledovné údaje: chov, kanca, plemeno, cecky.

 

zoznam spárovaných údajov

 

Program zobrazí spárované jedince (tie, ktorým našiel doplňujúce údaje v databáze) v pracovnom okne a užívateľ ich môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora.

 

            zoznam nespárovaných údajov

 

Program zobrazí nespárované jedince (tie, ktorým nenašiel doplňujúce údaje v databáze) v pracovnom okne a užívateľ ich môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora.

 

            zobrazenie / oprava dávky

 

Program umožní užívateľovi konečnú úpravu dávky a to doplnenie nenájdených údajov jedincovi v režime navigátora (prejsť do režimu opráv), vymazanie ľubovoľného jedinca z dávky v režime navigátora ( zmazať záznam).

Doplnenie údajov otca (línia, register je potrebné uviesť na 4 - línia, resp. 5 – register miest aj s prípadnými 0-lami.

Stupeň hybridizácie – 8 miest.

Chov – 2 miesta

Cecky – 2 miesta

 

Prechod na ďalší zadávaný údaj (položku) – klávesou Enter.

Nastavenie sa na ľubovoľný údaj – kliknutím myšou na údaj.

Opravovaný riadok merania sa po doplnení požadovaných údajov z formulára stratí a zostanú v ňom len nedoplnené riadky.

 

            pripojenie dávky k meraniu

 

Korektná dávka merania sa pripojí ku kompletovanému meraniu a program o tomto pripojení informuje užívateľa príslušným oznamom. Ak je dávka neúplná, program ju nepripojí k meraniu – vypíše varovný oznam.

Užívateľ opraví dávku v ponuke „zobrazenie / oprava dávky“.

 

            zoznam údajov merania

 

Program zobrazí priebežný stav kompletovaného merania v pracovnom okne a užívateľ ho môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora.

 

 

 

 

·        Export dát

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

-         Rekapitulácia dát

-         Dáta do centrálnej databázy

 

 

Rekapitulácia dát

 

Program zobrazí užívateľovi prehľadnú tabuľku o jednotlivých meraných chovoch s informáciou o počte meraných kusov podľa dátumu merania a chovu.

Táto informácia je uvádzaná zo skompletovaného merania.

 

Dáta do centrálnej databázy

 

Program vytvorí výsledný súbor zo skompletovaného merania vlastnej úžitkovosti na spracovanie do centrálnej databázy KÚ Oš na PS SR – ÚPZ Žilina.

Súbor je umiestnený v adresári:

 

C:\ SPUSR \ WPlemsOs \ Data_exp \ VSTULTxx.xml

 

Kde: xx je číslo meracej skupiny