Vážení chovatelia koní,
Winreg kone slúži pre chovateľov koní na vedenie individuálneho registra koní na farme a na vytváranie elektronických tlačív, ktoré sa zasielajú na pracovisko centrálnej evidencie zvierat. Vzhľadom na to, že vyhláška neumožňuje nahlasovanie zmien koní elektronicky, hlásenia sa aj naďalej zasielajú na spracovanie poštou.

Individuálny register koňovitých zvierat v chove, ktorý slúži na registráciu zmien v chove, nezasiela sa do CEHZ

Aktuálne kódy a názvy plemien, krajín, udalostí a ostatné čísleníky potrebné k vedeniu centrálnej evidencie nájdete vo Voľnom prístupe k dátam CEHZ v časti Základné číselníky na www.cehz.sk.