Kontrola úžitkovosti - Ošípané

Predmet výkonu a spracúvanie údajov kontroly úžitkovosti

Kontrola úžitkovosti (KÚ) I. stupňa sa vykonáva v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch a jej základom je:

  • kontrola reprodukčných vlastností prasníc a kancov
  • kontrola materských vlastností prasníc
  • výkon skúšok vlastnej úžitkovosti a stanovenie ukazovateľov vlastnej úžitkovosti

KÚ II. stupňa sa vykonáva v úžitkových chovoch na žiadosť chovateľa.
Výber jedincov do plemenitby od ich narodenia, cez skúšky vlastnej úžitkovosti, nákupné trhy až po zaradenie do plemenitby je riadený softvérovo tým, že od prvotného zaradenia jedincov do databázy sú títo monitorovaní a v každej ich vývojovej etape sú vytvárané signálne reporty pre nahlásenie výsledkov tej, ktorej hodnotiacej etapy ich vývoja.

Distribúcia výsledkov KÚ a genetického hodnotenia

Výsledky KÚ, genetického hodnotenia ošípaných ako aj všetky podklady potrebné pre riadenie chovu ošípaných sú elektronicky prístupné a poskytované chovateľskej verejnosti, vedecko-vzdelávacím inštitúciám.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti komplexne poskytuje plemenársky informačný systém

Vstúpiť