Prevádzkovateľ:

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.: Starohájska 29, 852 27 Bratislava, pssrba@pssr.sk, 02/62319 911, IČO: 36 856 096

Kontakt na zodpovednú osobu:
danielvrabel@pssr.sk, 041/ 5073 715

Právo podania sťažnosti dozornému orgánu dotknutou osobou:

Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov
Kontaktné údaje dozorného orgánu:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220

Formuláciu podania návrhu navrhovateľom upravuje §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov vydá vzor podania návrhu na svojej webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/

Účel spracúvania osobných údajov: Výkon kontrolnej činnosti

Právny základ spracúvania:              zákon č. 369/1990, 357/2015, 111/1990        

Príjemcovia osobných údajov:           nadriadený orgán   

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov: Zverejňovanie právnych zmlúv

Právny základ spracúvania:              zákon č. 211/2000       

Príjemcovia osobných údajov:           zmluvní partneri

Kategórie dotknutých osobných údajov: podľa obchodného zákonníka

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov: Registratúra – archívna činnosť     

Právny základ spracúvania:              zákon č. 359/2002      

Príjemcovia osobných údajov:           orgány štátnej správy, registratúra, archív

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov:    odvody do sociálnej poisťovne

Právny základ spracúvania:                  zákon č. 461/2013, 43/2004

Príjemcovia osobných údajov:               sociálna poisťovňa

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov: odvody do zdravotnej poisťovne

Právny základ spracúvania:              zákon č. 580/2004, 95/2002

Príjemcovia osobných údajov:           zdravotná poisťovňa

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov: prehľady, hlásenie daňový úrad

Právny základ spracúvania:              zákon č. 595/2003

Príjemcovia osobných údajov:             daňový úrad

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov: odvody do DDS

Právny základ spracúvania:              zákon č. 650/2004

Príjemcovia osobných údajov:           poisťovne DDS

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov


Účel spracúvania osobných údajov: Štatistický úrad, Trexima

Právny základ spracúvania:              zákon č. 540/2004

Príjemcovia osobných údajov:           štatistický úrad

Kategórie dotknutých osobných údajov: Údaje PS SR, š.p. celkom

Lehota výmazu osobných údajov: 10 rokov

___________________________________________________________________________________________________

Účel spracúvania osobných údajov: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Právny základ spracúvania:            zákon č. 124/2006

Príjemcovia osobných údajov:         Michal Mikóczi, Pyrostop s.r.o.

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov:  10 rokov

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia hospodárskych zvierat

Právny základ spracúvania:            zákon č. 39/2007

Príjemcovia osobných údajov:         štátna veterinárna a potravinová správa

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Lehota výmazu osobných údajov:    50 rokov

____________________________________________________________________________________________________

Účel spracúvania osobných údajov: Návštevnosť webových stránok

Právny základ spracúvania:            súhlas užívateľa

Príjemcovia osobných údajov:         Plemenárske služby SR, š.p.

Kategórie dotknutých osobných údajov: IP adresa

Lehota výmazu osobných údajov:    Po ukončení prehliadania

Právny základ spracúvania:                            §13 ods. 1 písm. f) 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov:                        v prípade trestného konania orgány činné v trestnom konaní

Účel spracúvania osobných údajov:               ochrana majetku prevádzkovateľa

Kategórie dotknutých osobných údajov:      fyzická a fyziologická identita dotknutej osoby

Zaznamenávanie fyzickej a fyziologickej identity dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému.

Dotknutá osoba si môže právo na prístup k osobným údajom uplatniť u prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov.