CLRM - Akreditované činnosti

Genetické laboratórium pre DNA analýzu zvierat

Hlavnou činnosťou laboratória genetiky je DNA analýza zvierat.
Cieľom práce laboratória je poskytnúť všetkým zákazníkom objektívne a nezávislé testovanie vzoriek a ochranu informácií, pričom jedným z prvoradých cieľov je zabezpečiť presnosť testovania podľa medzinárodných noriem, za využitia vhodných a moderných metód pri skúškach.
Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou Vašej spokojnosti. Sme tu pre Vás už od roku 1993.

Laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou – SNAS (2005), pre paternitu hospodárskych zvierat.

Skúšky sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025:2017

Pre zvýšenie našej odbornosti sme od roku 1995 členom ISAG (International Society of Animal Genetics), kde sa ako aktívny člen zúčastňujeme porovnávacích testov v ktorých sa umiestňujeme v skupine najlepších svetových laboratórií.

Laboratórium má od roku 2010 na základe preukázaných výsledkov akreditáciu pre testovanie rodičovstva medzinárodnou organizáciou ICAR (International Committee for Animal Recording).

Laboratórium genetiky Nitra je súčasťou Plemenárskych služieb SR, š.p. a organizačne patrí pod Účelové plemenárske zariadenie.

Vykonávame DNA testy pre nasledovné druhy zvierat

DNA test pre hovädzí dobytok

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu hovädzieho dobytka

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • chlpy
 • sperma
 • mlieko
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics), kde sa ako aktívny člen zúčastňuje porovnávacích testov. V porovnávacom teste u hovädzieho dobytka dosahujeme 100 % úspešnosť.

Pri DNA teste u hovädzieho dobytka sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre kone

 • detekcia WFFS koní (neakreditovaná skúška)
 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu koní
Sprievodné tlačivo pre detekciu WFFS koní

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • hriva
 • sperma
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Warmblood Fragile Foal Syndrome Type I (WFFST1), teda syndróm „krehkých žriebät“ patrí medzi dedičné ochorenia, ktoré postihujú spojivové tkanivo. Vyskytuje sa pri teplokrvných plemenách koní.

WFFS je spôsobené mutáciou v LH1 géne, ktorý kóduje enzým potrebný pre tvorbu kolagénu. Prejavuje sa hneď po narodení žriebäťa abnormálne uvoľnenou, tenkou, krehkou pokožkou, ktorá sa ľahko trhá. Poškodené sú aj tkz. mukózne membrány, čo vedie k vzniku rozsiahlych lézii po celom tele, vznikajú hematómy. Počas gravidity môže dôjsť k hromadeniu tekutín v plode alebo k predčasnému žrebeniu. Keďže sa jedná o rozsiahle poškodenia bez možnosti liečby, žriebätá uhynú buď prenatálne alebo vo veľkých bolestiach na sepsu do niekoľkých dní, preto sa zvyknú po narodení utratiť.

WFFS je autozomálno-recesívne ochorenie, to znamená, že pre vznik ochorenia musia mať obaja rodičia vo svojej genetickej výbave mutovanú alelu (vlohu) pre WFFS. V prípade, ak je zviera prenášačom (vo svojej genetickej výbave má jednu alelu pre WFFS), môže sa použiť v plemenitbe, ale je potrebné poznať genotyp PLOD1 génu aj druhého rodiča.

N/N                             zdravé zviera, nie je prenášačom WFFS

N/WFFS                    zdravé zviera, ale prenáša WFFS na potomstvo

WFFS/WFFS            postihnuté zviera

Rodičovské kombinácie:

N/WFFS x N/N                     s 50% pravdepodobnosťou sa narodí prenášač

N/WFFS x N/WFFS             s 25% pravdepodobnosťou sa narodí postihnuté žriebä, a s 50% pravdepodobnosťou sa narodí prenášač

Pri DNA teste u koní sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics), kde sa ako aktívny člen zúčastňuje porovnávacích testov. V porovnávacom teste u koní dosahujeme 100 % úspešnosť.

DNA test pre ovce a kozy

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu oviec
Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu kôz

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • vlna
 • sperma
 • mlieko
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics).

DNA test pre ošípané

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa
 • Testovanie kandidátnych génov pre úžitkové vlastnosti ošípaných:
  Strescitlivosť (RYR), intramuskulárny tuk (H-FABP), tukovosť (IGF2) – neakreditovaná skúška

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu ošípaných

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • štetiny
 • sperma
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics).

DNA test pre psy

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu psov

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • chlpy

Odber vzoriek pre DNA test

Pri DNA teste u psov sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre bežce a vtáky

 • Určenie pohlavia DNA testom

Sprievodné tlačivo pre overenie pohlavia bežcov (pštros, nandu)
Sprievodné tlačivo pre overenie pohlavia emu
Sprievodné tlačivo pre overenie pohlavia vtákov

Materiál pre DNA:

 • krv
 • perie

Odber vzoriek pre DNA test

Dlhoročné skúsenosti nášho laboratória v určovaní pohlavia vtákov DNA testom zabezpečujú rýchle a 100% výsledky.

Naším cieľom je v prvom rade zabezpečiť spokojnosť chovateľa.

Overovanie pohlavia vtákov a bežcov nie je akreditovaná skúška.

DNA testy pre holuby

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa
 • Určenie pohlavia
 • Určenie genotypu génu LDHA, DRD4a a DRD4b
  neakreditované skušky

Sprievodné tlačivo pre DNA test holubov

Laktátdehydrogenéza A (LDHA) je enzým, ktorý sa vyskytuje v svalstve vtákov a zohráva dôležitú úlohu v energetickom metabolizme. Zodpovedá za premenu pyruvátu (zásobný zdroj energie) na laktát, ku ktorej dochádza pri vysokej fyzickej záťaži svalstva a nedostatku kyslíka. LDHA teda ovplyvňuje svalovú výkonnosť, aeróbnu kapacitu a zotavenie svalstva. LDHA gén existuje v troch možných genotypoch: AA, AB a BB. Prvotné vedecké štúdie poukazujú na štatisticky významný vplyv genotypu AA na výkonnosť pri letoch do 400km. Rozdiely sa zistili aj vo výkonnosti medzi poštovými holubmi s genotypom AB a BB, pričom lepšie športové výkony dosahuje holub s genotypom AB (do 400km, aj nad 500km).
Gén kódujúci dopamínový receptor DRD4 reguluje neurologické procesy a ovplyvňuje povahové vlastnosti ľudí, ako nepokoj, nutkanie objavovať a kreativitu. V prípade holubov sa uvažuje o jeho vplyve na vzťah medzi povahovými vlastnosťami holuba a jeho športovým výkonom, najmä na rýchlosť a dolet pri stredných vzdialenostiach. Sledujú sa dve bodové mutácie tohto génu: DRD4-a a DRD4-b. Prvotné štúdie poukazujú na pozitívny vplyv TT genotypu DRD4-a na lety nad 500km a pozitívny vplyv CT genotypu DRD4-b pri letoch do 400km. Keďže obe mutácie sa ovplyvňujú, je potrebné stanoviť kombinovaný genotyp, pričom najlepšie výsledky dosahujú holuby s genotypom CTCT a najhoršie s genotypom CCCC.
Materiál pre DNA:

 • krv
 • perie

Odber vzoriek pre DNA test

Pri DNA teste overenia pôvodu holubov sa v našom laboratóriu testuje 12 mikrosatelitov podľa ISAG.

Ostatné činnosti

 • CITES uchovávanie DNA

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu živočícha

 • Identifikácia jedinca, dravce a jelene

Tieto činnosti nie sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Certifikáty kvality

Kontakt

Ing. Lenka Mlyneková, PhD.

vedúca Laboratória genetiky a vzdelávania
adresa Hlohovecká 7, 951 41
obec Lužianky
tel./klapka 037 77 830 02 klapka 306
mobil 0905 700 951
email lenkamlynekova@pssr.sk