Vlastníkom včelstva je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vlastní najmenej jedno včelstvo.
Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa.
Registrácia alebo zrušenie chovu včelstva, vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní odo dňa schválenia regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nahlasuje do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na predpísanom tlačive.
Stanovišťom včelstva je miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na ktorom zimuje.
Kočovanie je presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov.
Presunom včelstva je premiestnenie včelstva na prevod vlastníctva alebo premiestnenie včelstva medzi stanovišťami včelstva.